dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 28/1997 SbNU, sv.7, K samostatné a přenesené působnosti obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 28

Pl. ÚS 37/96

K samostatné a přenesené působnosti obcí

Oblast samostatné a přenesené působnosti obcí důsledně odlišuje již Ústava, neboť podle čl. 104 odst. 3 mohou „zastupitelstva v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky“ (tedy v samostatné působnosti), zatímco podle čl. 79 odst. 3 mohou „orgány územní samosprávy na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny“ (tedy v přenesené působnosti).

Podle ustálené judikatury Ústavního soudu výčet obsažený v § 14 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), je „nutno z hlediska jeho interpretace ve smyslu zákonného zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek obcí považovat za výčet taxativní. Jeho demonstrativní dikci, jakož i všeobecnost vymezení samosprávné působnosti obce obsaženou v § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, (obecní zřízení) nutno vztáhnout toliko na tu samosprávnou působnost obce, ve které obec nevystupuje jako subjekt, určující pro občana povinnosti jednostrannými příkazy a zákazy“ (nález Pl. ÚS 5/93, Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení - sv. 1., C. H. Beck, Praha, 1994, str. 35). Ostatně Ústavní soud již několikrát judikoval, že podle čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a že podle čl. 2 odst. 4 Ústavy a podle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod nesmí být nikdo nucen činit, co zákon neukládá. Z těchto ustanovení pro oblast působnosti obce vyplývá, že v případech, kdy obec vystupuje jako subjekt určující pro občana povinnosti jednostrannými zákazy a příkazy, tj. zejména vydává-li obecně závazné vyhlášky, jejichž obsahem jsou právní povinnosti, může tak činit jenom v případě výslovného zákonného zmocnění (srov. např. nálezy Pl. ÚS 5/93 nebo Pl. ÚS 26/93, tamtéž, str. 35 a 87).

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 18. března 1997 sp. zn. Pl. ÚS 37/96 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Mladé Boleslavi na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. 9. 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města (nález byl vyhlášen pod č. 71/1997 Sb.).

I. Výrok

Vyhláška města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

1. Přednosta Okresního úřadu v Mladé Boleslavi podáním ze dne 21. 11. 1996, doplněným dne 5. 12. 1996, navrhl zrušení vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. 9. 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města s odůvodněním, že citovaná vyhláška omezuje občany města Mladá Boleslav nad rámec zákona, takže je v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“). Navrhovatel se dovolal k návrhu přiloženého stanoviska Ministerstva životního prostředí z e dne 10. 10. 1996 č. j. 410/1360/96, podle jehož názoru ustanovení § 14 odst. 1 písm. r) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) nelze považovat za právní základ pro vydání

Nahrávám...
Nahrávám...