dnes je 14.7.2024

Input:

Předávací protokol při změně ředitele základní školy

17.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.23
Předávací protokol při změně ředitele základní školy

PaedDr. František Havelka, PhD.

Název školy dle zřizovací listiny

Se sídlem Ulice, 123 45 Město

Předávací protokol

o předání a převzetí agendy spojené s výkonem pracovního místa ředitele základní školy

V souvislosti s odvoláním ředitele školy a ukončením výkonu činnosti ředitele školy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,

předávající (bývalý ředitel) .....................................

tímto protokolem předává

přejímajícímu (nový ředitel) .....................................

agendu spojenou s výkonem pracovního místa ředitele školy v podobě níže uvedených dokumentů v listinné nebo elektronické podobě, inventáře a informací o některých činnostech (zrušení přístupových práv a podpisových práv).

Místo: Základní škola ....................................................

Datum: ...............................

Důvod: odvolání ředitele školy a ukončení výkonu činnosti ředitele školy k datu ..............................

Předání byly přítomny další osoby, a to:

.......................................................... (např. zástupce zřizovatele).

Obsah protokolu

I.

1. Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení

2. Školní matrika základní školy – třídní výkazy, katalogové listy, evidence v elektronické formě

3. Školní matrika školní družiny školy – evidence v elektronické formě

4. Školní matrika školní jídelny – evidence v elektronické formě

5. Doklady o přijímání žáků

6. Rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy

7. Výroční zpráva o činnosti školy

8. Třídní knihy, přehledy výchovně vzdělávací práce školní družiny

9. Školní řád, vnitřní řád školní družiny, vnitřní řád zařízení školního stravování – výdejny

10. Rozvrh vyučovacích hodin

11. Záznamy z pedagogických rad

12. Kniha úrazů žáků, záznamy o úrazech žáků

13. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

14. Personální a mzdová dokumentace

15. Hospodářská dokumentace, účetní evidence, evidence majetku

16. Dokumentace k ochraně osobních údajů (GDPR)

II.

1. Bezpečnost a ochrana zdraví

2. Požární ochrana

III.

1. Interní předpisy

2. Smlouvy

IV.

1. Podací deník

2. Spisy správního řízení odlišného od přijímání uchazečů

3. Spisovna

4. Provozní porady

5. Dokumentace výchovného poradce, metodika prevence

6. Projekty

7. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

V.

1. Inventář

2. Inventurní soupisy

VI.

1. Věci v řízení

2. Zrušení přístupových práv a podpisových práv

Ad I.

1. Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení

A. Žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení ze dne ........................

  • Přílohy uvedené žádosti, tj.

- popis personálního zabezpečení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu,

- popis majetkového zajištění s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu,

- popis financování činnosti školy s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu,

- doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo k prostorám, případně území, kde je uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby, tj. nájemní smlouva č.j. ........... ze dne ........... uzavřená s ................, na základě které škola užívá nemovitost č.p. na parcela č. .............

- stanovisko krajské hygienické stanice a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro účely vzdělávání a školských služeb, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby, tj. rozhodnutí Krajské hygienické stanice – závazný posudek č. j. ........... ze dne ..., potvrzení stavebního úřadu k užívání objektu č.j. ............ ze dne ............. (kolaudační rozhodnutí),

- doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, tj. zřizovací listina č.j. ............. ze dne .............

- čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko obce, na jejímž území základní škola působí, čj. ............. ze dne .............

B. Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení ze dne ....................

C. Žádost o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení čj. .......... ze dne ..........

  • Přílohy uvedené žádosti, tj.

- .............

- .............

D. Rozhodnutí o zápisu změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení ze dne ..........

2. Školní matrika základní školy – třídní výkazy, katalogové listy, evidence v elektronické formě

A. Třídní výkazy v počtu ............. z období od školního roku ......... do školního roku ...............

B. Katalogové listy ............. z období od školního roku ......... do školního roku ..............., které jsou vedeny pro celkem ... žáků

C. Školní matrika z období od školního roku ......... do školního roku ..............., vedená v elektronické podobě v programu ................. pro celkem ............ žáků.

D. Dokumentace výchovného poradce – vedoucího školního poradenského pracoviště o poskytování podpůrných opatření od školního roku ............. do školního roku .............

3. Školní matrika školní družiny školy – evidence v elektronické formě

Školní matrika z období od školního roku ......... do školního roku ...............vedená v elektronické podobě v programu ................. pro celkem ............ účastníků školní družiny.

4. Školní matrika školní jídelny – evidence v elektronické formě

Školní matrika z období od školního roku ......... do školního roku .........vedená v elektronické podobě v programu ................. pro celkem ............ strávníků.

5. Doklady o přijímání žáků

Správní spisy z období od ............ do ................. o přijímání uchazečů k základnímu vzdělávání v počtu ......... kusů.

6. Rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy

A. Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání čj. ............ ze dne ............

B. Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání čj. ............ ze dne ............

C. Školní vzdělávací program základní školy ............ čj. ............ ze dne ............

D. Školní vzdělávací program školní družiny čj. ............ ze dne ............

7. Výroční zpráva o činnosti školy

A. Výroční zpráva školy čj. ............. ze dne .............

B. Výroční zpráva školy čj. ............. ze dne .............

8. Třídní knihy, přehledy výchovně vzdělávací práce školní družiny

A. Třídní knihy pro školní rok ......... v počtu ............

B. Přehledy výchovně vzdělávací práce školní družiny pro školní rok ........... v počtu ............

9. Školní řád, vnitřní řád školní družiny, vnitřní řád zařízení školního stravování – výdejny

A. Školní řád základní školy čj. ............ ze dne ............

B. Vnitřní řád školní družiny čj. ............ ze dne ............

C. Vnitřní řád zařízení školního stravování – výdejny čj. ............ ze dne ............

10. Rozvrh vyučovacích hodin

A. Rozvrh vyučovacích hodin pro školní rok ............ pro ............ tříd základní školy.

11. Záznamy z pedagogických rad

A. Záznamy z pedagogických rad uskutečněných:

- ve školním roce ............ v počtu ............

- ve školním roce ............ v počtu ............

12. Kniha úrazů žáků, záznamy o úrazech žáků

A. Kniha úrazů žáků vedená od roku ............ do roku ............

B. Záznamy o úrazech žáků

- ve školním roce ............ v počtu ............

- ve školním roce ............ v počtu ............

13. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

A. Protokol a záznam o kontrole ............ ze dne ............

B. Protokol a záznam o kontrole ............

Nahrávám...
Nahrávám...