dnes je 18.5.2024

Input:

Přiznání k dani z příjmů NNO za rok 2023

4.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2
Přiznání k dani z příjmů NNO za rok 2023

Ing. Miroslav Brabec

Nestátními neziskovými organizacemi jsou ty subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a účtují buď v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., nebo v souladu s vyhláškou č. 325/2015 Sb. Obě vyhlášky jsou prováděcími vyhláškami k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, přičemž první je pro běžné, dříve zvané podvojné, účetnictví, druhá pro jednoduché účetnictví.

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob

Ne všechny neziskové organizace mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů. Přiznání musí podat každá nestátní nezisková organizace, která:

 • není veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17a ZDP ani společenstvím vlastníků jednotek, nebo

 • je veřejně prospěšným poplatníkem podle § 17a ZDP a má příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou osvobozené nebo zdaněné srážkovou daní, nebo

 • je společenstvím vlastníků jednotek a má příjmy, které jsou předmětem daně a nejsou osvobozené nebo zdaněné srážkovou daní.

Pokud nezisková organizace nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmů, nemusí tuto skutečnost v souladu s § 38mc ZDP správci daně oznamovat.

Princip sestavení přiznání k dani z příjmů

V případě, že nezisková organizace podává přiznání k dani z příjmů, postup sestavení přiznání k dani z příjmů závisí na typu poplatníka. V zásadě může jít o tři možné režimy zdanění podle typu poplatníka:

 1. nezisková organizace, která není veřejně prospěšným poplatníkem (dále jen VPP), a zdaňuje tedy v širokém základu daně,
 2. nezisková organizace, která je VPP a zdaňuje v širokém základu daně,
 3. nezisková organizace, která je VPP a zdaňuje v úzkém základu daně.

Veřejně prospěšným poplatníkem je přitom taková organizace, která splní definici VPP uvedenou v § 17a ZDP, tedy zejména jde o poplatníka, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním vykonává v hlavní činnosti činnost, jež není podnikáním.

Současně když vezmeme v úvahu neziskové organizace, nesmí jít o:

 • společenství vlastníků jednotek,

 • rodinnou fundaci – nadaci nebo nadační fond, které podle svého zakladatelského právního jednání mají v úmyslu ve skutečnosti podporovat osoby blízké zakladateli anebo je ve skutečnosti podporují,

 • profesní komoru nebo poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u kterých členské příspěvky nejsou osvobozeny od daně z příjmů, tj. v zásadě s povinným členstvím.

Posláním organizace je podpora zdravého psychického i fyzického vývoje dětí a mládeže. Organizace za rok 2023 vykázala zisk ve výši 50 000 Kč. Její hospodaření bylo následující:

 • Jako jednu ze svých nepodnikatelských činností organizace vede odpolední kroužky a kluby pro děti, na které vybírá kurzovné, a za rok 2023 utržila celkem 1 600 000 Kč. Na tuto činnost současně obdržela od obce dotaci na rok 2023 ve výši 500 000 Kč a tuto dotaci v roce 2023 spotřebovala. Spotřebu materiálu (papír, pastelky, knihy pro děti, fotografický materiál, drobné občerstvení apod.) na tuto činnost ve výši 150 000 Kč a občerstvení na závěrečných zahradních slavnostech ve výši 50 000 Kč (1) hradila organizace z darů přijatých v roce 2023 ve výši 200 000 Kč. Náklady na tuto činnost činily celkem 2 500 000 Kč.

 • Jako další nepodnikatelskou činnost vykazuje organizace pořádání letních sportovních táborů. Náklady na organizaci táborů v roce 2023 činily 800 000 Kč, organizace utržila za příspěvky na tábor 850 000 Kč a dále v roce 2023 obdržela účelový dar určený na výměnu drobného vybavení táborové kuchyně a jídelny, které proběhlo částečně v roce 2023 (60 000 Kč) a částečně proběhne v roce 2023 - 2024 (40 000 Kč), přičemž organizace zaúčtovala celý dar do výnosů roku 2023. Součástí nákladů na realizaci táborů je i úhrada permanentek do fitness centra v celkové výši 10 000 Kč (2), které organizace věnovala jako nepeněžní odměnu svým zaměstnancům – táborovým vedoucím.

 • Organizace poskytuje několika podnikatelským subjektům reklamní službu formou zveřejnění loga a stručné nabídky produktů na svých webových stránkách a na nástěnce klubovny. Za reklamu v roce 2023 utržila 150 000 Kč. Náklady na realizaci reklamy v roce 2023 činily 50 000 Kč.

1. Nezisková organizace, která není VPP

Nezisková organizace, která není VPP, zdaňuje naprosto stejným způsobem jako podnikatelský subjekt – obchodní korporace.

Základní kroky při sestavení přiznání jsou následující:

 • převzít z účetnictví konečný výsledek hospodaření – řádek 10 přiznání,

 • navýšit případně základ daně o přijatá bezúplatná plnění, která jsou předmětem daně a nejsou osvobozená a která nebyla účtována výsledkově – řádek 30 přiznání,

 • uplatnit případná osvobození podle § 19 ZDP (řádek 110 přiznání) a podle § 19b ZDP kromě odst. 2 písm. b) (řádek 109 přiznání) plus vyloučit náklady vynaložené na tyto příjmy (řádek 40 přiznání),

 • vyjmout všechny náklady, které v souladu se ZDP nejsou daňově uznatelnými výdaji (nejsou výdaji uznatelnými jako vynaložené na získání a udržení příjmů) – řádek 40 přiznání plus odpisy dlouhodobého majetku na řádcích 50 nebo 150,

 • vyčíslit základ daně – řádek 200 přiznání,

 • uplatnit daňovou ztrátu z minulých let, pokud je to relevantní – řádek 230 přiznání,

 • vyčíslit konečný základ daně (řádek 270 přiznání) a daň (řádek 290 přiznání).

V případě specifických výnosů či nákladů organizace provede další úpravy základu daně, podle možností též uplatní další snížení základu daně nebo slevy na dani.

Řešení

Řádek Není VPP Komentář
10 50 000 Výsledek hospodaření
40  60 000 Daňově neuznatelné náklady – občerstvení na slavnosti 50 000Kč (1), permanentky do fitness pro zaměstnance 10 000 Kč (2).
101    
109    
110    
200 110 000 Základ daně
250 110 000 Základ daně
251    
270 110 000 Konečný základ daně
290 20 900 Daň (19 %)

2. Nezisková organizace, která je VPP se širokým základem daně

Široký základ daně je vymezen § 18a odst. 5 ZDP. Použije ho povinně:

 • veřejná vysoká škola,

 • veřejná výzkumná instituce,

 • obecně prospěšná společnost,

 • ústav a

 • poskytovatel zdravotních služeb, tj. ten, kdo je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

U těchto organizací jsou předmětem daně z příjmů všechny příjmy vyjma investičních dotací. Základní kroky při sestavení přiznání jsou následující:

 • provést alokaci všech nákladů k příjmům z jednotlivých hlavních činností a k příjmům z vedlejší hospodářské činnosti a připravit přehled výnosů a nákladů podle činností s označením výnosů z titulu přijatých darů a nákladů hrazených z těchto darů,

 • převzít z účetnictví konečný výsledek hospodaření – řádek 10 přiznání,

 • navýšit případně základ daně o přijatá bezúplatná plnění, která jsou předmětem daně a nejsou osvobozená a která nebyla účtována výsledkově – řádek 30 přiznání,

 • uplatnit případná osvobození podle § 19 ZDP (řádek 110 přiznání) a podle § 19b ZDP kromě odst. 2 písm. b) (řádek 109 přiznání) plus vyloučit náklady vynaložené na tyto příjmy (řádek 40 přiznání),

 • uplatnit osvobození přijatých darů, popř. jiných bezúplatných příjmů, podle § 19b odst. 2 písm. b) (řádek 109 přiznání) a současně vyloučit náklady vynaložené na tyto příjmy a podle § 25 odst. 1 písm. i) vyloučit náklady hrazené z přijatých osvobozených darů (řádek 40 přiznání),

 • vyjmout všechny náklady, které v rámci nákladů nevyloučených v souvislosti s předchozími body nejsou v souladu se ZDP daňově uznatelnými výdaji (nejsou výdaji uznatelnými jako vynaložené na získání a udržení příjmů) – řádek 40 přiznání plus odpisy dlouhodobého majetku na řádcích 50 nebo 150,

  • od roku 2017 jsou nově u veřejně prospěšných poplatníků daňově uznatelným nákladem též náklady na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb do výše 2 % vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení,

 • vyčíslit základ daně – řádek 200 přiznání,

 • uplatnit daňovou ztrátu z minulých let, pokud je to relevantní – řádek 230 přiznání,

  • nadále zůstává v platnosti § 34 odst. 3

Nahrávám...
Nahrávám...