dnes je 16.6.2024

Odložení věciGarance

31.3.2023, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložení je procesní institut, který umožňuje, aby se příslušný orgán přestal určitou věcí zabývat.

Novelizace zákona č. 250/2016 Sb.Garance

21.1.2022, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V polovině roku 2022 tomu bude pět let, kdy se stal účinným zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento zákon upravující obecný rámec přestupkového práva se dočkal v průběhu tohoto období několika změn.…

Elektronická identifikace - Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakceGarance

22.11.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od července 2016 je v celém rozsahu užíváno evropské nařízení č. 910/2014 označované obvykle zkratkou eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services). Tímto unijním aktem byla harmonizována pravidla týkající se elektronické identifikace.…

Usnesení o ustanovení společného zástupceGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o uznání úkonu nezmocněného jednateleGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o určení lhůty k provedení úkonuGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o prominutí zmeškání lhůtyGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o nezániku funkce opatrovníkaGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o ustanovení opatrovníkaGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o odepření nahlížení do spisu nebo části spisuGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení se za účastníka řízeníGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o tom, zda osoba je či není účastníkem řízeníGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Žádost o nahlédnutí do spisuGarance

24.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o postoupení podání z důvodu nepříslušnostiGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o ustanovení tlumočníka či prostředníkaGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o dožádání provedení úkonuGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Košilka na spisGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o provedení opravy zřejmé nesprávnosti v protokoluGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol o ústním jednáníGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol - § 18 SŘ - obecněGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol o výslechu svědka - bez nařízení konání ústního jednáníGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o odmítnutí či vyhovění námitky podjatosti úřední osoby vznesené účastníkemGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonuGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o dalším postoupení nebo vrácení věci z důvodu nepříslušnostiGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usnesení o určení jiné úřední osobyGarance

22.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvláštní druhy přestupkového řízeníGarance

9.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení o přestupcích a správní řádGarance

9.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V přestupkovém řízení má být zjištěno, zda určitý skutek naplňuje právní znaky přestupku, kdo tento skutek spáchal a jaký správní trest nebo jaké ochranné opatření lze za spáchaný čin uložit a…

Účastníci a zúčastněné osoby v přestupkovém řízeníGarance

9.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestupkové řízení se nemůže konat bez hlavních účastníků řízení, protože ve správním řízení se rozhoduje o právech a povinnostech konkrétních osob. Hlavním účastníkem řízení o přestupku je vždy konkrétní obviněná osoba. Vedení přestupkového řízení proti…

Příslušnost správních orgánů v přestupkovém řízeníGarance

9.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správní trestání se v našem právním řádu dlouhodobě vyvíjelo tak, že ve věcech, které úřad spravuje, zpravidla vede i přestupkové řízení. Přestupkové řízení je vedeno jménem státu, je součástí výkonu státní správy a je prováděno buďto státními orgány přímo,…

Průběh přestupkového řízeníGarance

9.9.2021, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestupky projednávají správní orgány podle zásady oficiality. To znamená, že správní orgán zahájí řízení o každém přestupku, který zjistí, a postupuje v řízení z moci úřední. Důvodem pro zahájení řízení může být poznatek z vlastní činnosti správního orgánu…

Pravomoc a příslušnost úřadůArchiv

3.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro správní právo je charakteristické, že pravomoc označuje soubor povinností vykonavatelů veřejné správy. Úřady jsou povinny vydávat akty a činit úkony v oblasti tvorby správních předpisů, při rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob,…

Daňové řízení a správní řád - Rozdílnost právních úpravArchiv

21.8.2013, JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi daňovým řádem a správním řádem je možné nalézt rozdíly v celé řadě procesních ustanovení. V některých případech jsou tyto rozdíly zcela zásadní, v jiných případech se jedná o drobné formulační odchylky, která často pouze zpřesňují ustanovení správního…

Daňové řízení a správní řád - ShrnutíArchiv

21.8.2013, JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z předchozího textu vyplývá, že daňový řád stejně jako zákon o správě daní a poplatků usiluje o úplnou nezávislost na správním řádu a správní řád se nemá uplatnit vůbec, a to ani podpůrně. Je logické, aby daňový řád upravoval samostatně některé specifické…

Elektronické komunikace a datová schránkaArchiv

21.8.2013, doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnost fyzických a právnických osob komunikovat se státními orgány a jinými orgány veřejné moci elektronickými prostředky existuje u nás sice již delší dobu, nicméně dosud byla záležitostí spíše okrajovou a převládající zůstává klasická forma v podobě…

Daňové řízení a správní řád - Základní zásady správy daníArchiv

21.8.2013, JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správní řád se ještě za účinnosti zákona o správě daní a poplatků musel s ohledem na svůj § 177 odst. 1 uplatnit rovněž v případě těch základních zásad činnosti správního orgánů, které nebyly zmíněny v zákoně o právě daní a poplatků. Jak uvádí komentář ke…

Vztah daňového a správního řáduArchiv

21.8.2013, JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vztah správního řízení obecného a zvláštního platí, že se správní řád díky své široké působnosti uplatní vždy, pokud jiný zákon nestanoví jiný postup. Nestačí tedy pouhé vyloučení správního řádu bez náhrady, protože s ohledem na ústavní pořádek ČR (zejména…

DoručováníArchiv

21.8.2013, doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahájení řízeníArchiv

21.8.2013, Mgr. Vít Šimonovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní právní režim přestupků v silniční dopravě je obsažen v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád,…

Konverze dokumentůArchiv

1.7.2013, Doc. JUDr. Pavel Mates CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z významných problémů, s nímž se praxe orgánů veřejné moci i soukromoprávních subjektů každodenně setkává, je paralelní existence dokumentů v listinné a elektronické podobě. Z toho plyne potřeba jejich vzájemné převoditelnosti a následně použitelnosti,…

Nové instituty zákona o veřejných zakázkáchArchiv

15.10.2012, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z velmi významných novinek zákona je umožnění používání rámcových smluv i pro veřejné zadavatele. Dosud mohli tento institut využívat jen zadavatelé sektoroví. Rámcové smlouvy mají mnoho výhod, z nichž je možné uvést zejména zjednodušení zadávacího…

Prováděcí vyhlášky č. 230, 231 a č. 232/2012 Sb.Archiv

15.10.2012, JUDr. Irena Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém přezkumného řízení v ČRArchiv

15.6.2012, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V dalším textu se krátce zaměříme na rozsah přezkumu v České republice věnovaného pouze vlastnímu posouzení a hodnocení nabídek, tzn. stadiu, které je klíčovou etapou celého zadávacího řízení a které je ukončeno výběrem nejvhodnější nabídky…

Aplikace správního řádu na rozhodování o dotacíchArchiv

15.6.2012, JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Samostatnou otázku představuje to, zda a do jaké míry se uplatní správní řád na poskytování finančních prostředků v podobě dotací. Zatímco zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu nebo například zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví…

Správní delikty v e-governmentuArchiv

15.6.2012, Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

E-government je především záležitostí technické povahy a jeho náležité fungování tkví v prvé řadě v oblasti výpočetní techniky. Současně se však musí jím realizované procesy odehrávat v určitém právním rámci a nelze předpokládat, že by lidé za všech okolností…

Správní řád a řízení o veřejných zakázkáchArchiv

15.6.2012, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato kapitola zahrnuje výklad k právní úpravě veřejných zakázek ve znění velké transparentní protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách provedené zákonem č. 55/2012 Sb. (dále jen…

Aplikace správního řádu na rozhodování o veřejných zakázkáchArchiv

15.6.2012, JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jde o otázku aplikace správního řádu v oblasti veřejných zakázek, musím nejprve posoudit, jaký charakter samotné zadávání veřejných zakázek má. Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že…

Sociální agendaArchiv

15.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správní deliktyArchiv

15.6.2012, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle správní teorie Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.1 můžeme definovat správní delikt jako protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní úřad (orgán) trest stanovený normou…

Kontrolní mechanismus v zákoně o veřejných zakázkách a koncesním zákoněArchiv

15.6.2012, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přímý kontrolní mechanismus je obsažen v samotném zákoně o veřejných zakázkách a koncesním zákoně. Přezkumné řízení lze podle zákona rozdělit do dvou částí:

Nahrávám...
Nahrávám...