dnes je 26.5.2024

Proces vydání JESGarance

8.11.2023, Mgr. Pavel Chlíbek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotné environmentální stanovisko je závazným stanoviskem, proces vedoucí k jeho vydání proto není správním řízením ve smyslu správního řádu. Vztahuje se na něj však plně úprava ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a podpůrně i další ustanovení…

Předmět zákona o jednotném environmentálním stanoviskuGarance

6.11.2023, Mgr. Pavel Chlíbek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ust. § 2 odst. 1 JES je jednotným environmentálním stanoviskem závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na…

Jednotné environmentální stanovisko jako nástroj procesní integrace povolování záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředíGarance

3.11.2023, Mgr. Pavel Chlíbek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, zavádí do českého právního řádu nový institut v podobě jednotného environmentálního stanoviska (dále také JES), jehož cílem je zjednodušit a zrychlit povolování záměrů, především stavebních,…

Povinnost třídit odpady má opravdu každý!Garance

16.3.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

K úplnému pochopení povinnosti je potřeba srovnat si 2 situace legislativního prostředí, kdy platil starý zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a dobu dnes, kdy platí nový zákon o odpadech č. 541/2020…

Konference PPE22 (23.11.2022) - dotazy a odpovědi z oblasti „ODPADY"Archiv

1.12.2022, Mgr. Štěpán Jakl, RNDr. Eva Horáková, Ing. Jitka Lochovská, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí ze 7. ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Nakládání s odpady“.

Změna vodního zákona po přijetí nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.Garance

28.2.2022, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším zákonem na úseku ochrany životního prostředí, který doznal významných změn v rámci tzv. rekodifikace stavebního práva, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „vodní zákon”). …

Konference PPE (23.11.2021) - dotazy a odpovědi z oblasti „OVZDUŠÍ"Garance

15.12.2021, Ing. Zbyněk Krayzel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ucelená sada dotazů a odpovědí z konference Povinnosti v podnikové ekologii, na které se nedostalo v diskuzi v závěru bloku “Ochrana ovzduší“.

Posuzování vlivů na životní prostředí - proces EIA po přijetí nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.Garance

1.12.2021, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces posuzování vlivů na životní prostředí neboli tzv. proces EIA, což je zkratka pro Environmental Impact Assessment, je v hledáčku snah o integraci již nejméně posledních pět až šest let. Tomu koneckonců není divu, jelikož ve většině evropských zemí, které…

Zákon o ochraně přírody a krajiny po přijetí nového stavebního zákona 2021Garance

11.10.2021, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změnu zákona o ochraně přírody a krajiny lze nalézt v části sedmé zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (tzv. změnový zákon). V rámci této části dochází zejména k zakotvení stavebních úřadů jako orgánů…

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a změnový zákon - Integrace dotčených orgánů - řízení o povolení stavbyGarance

15.9.2021, Mgr. Nela Vinklerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi základní cíle rekodifikace stavebního zákona jednoznačně patřila integrace agend tzv. dotčených orgánů (tedy správních orgánů, které hájí v povolovacích procesech před stavebními úřady veřejné zájmy) tak, aby jejich činnost nově vykonávala nově vytvořená…

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - obceZáznamGarance

11.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:16:09

Vyhláška o PNO obcím stanovuje jak nové podmínky pro vedení průběžné evidence odpadů, ale zejména zcela mění rozsah a způsob podávání ročního hlášení o odpadech, jichž je obec původcem. Stanoví i technické podmínky soustřeďování (komunálních) odpadů, řeší…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - listárna (dotazy a odpovědi)ZáznamGarance

11.8.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:11:50

Podle nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se výrazně změní povinnosti ve vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů, požadavky na provozní řád zařízení určeného pro nakládání s odpady a spousta dalšího. Máte k těmto změnám dotazy? Nyní máte…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nakládání s odpady - elektroodpady, pneumatikyZáznamGarance

23.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:09

Krátký přehled aktuálních povinností výrobců elektroodpadů a pneumatik s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k zákonu o VUŽ.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Dokladování při prodeji odpadůGarance

22.6.2021, Ing. Robert Antoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodování s odpady je stejné jako obchodování s jinými komoditami, ale navíc zde platí právní rámec zákona č.541/2020 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se o nákup a prodej odpadů na vlastní odpovědnost právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,…

Ekonomika obchodu s odpadyGarance

28.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schopnosti obchodníka jsou měřeny jeho obchodními výsledky, a to zpravidla splněním předepsaného objemu získaných finančních prostředků ve finančním plánu pro daný rok. Původce odpadů má ve svém zájmu snižovat náklady vynakládané ve své firmě a tvořit zisk.…

Povinnosti oprávněné osoby pro převzetí odpadůGarance

26.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zažitý pojem „oprávněná osoba” v minulém zákoně o odpadech jasně definoval právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která „byla provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osobu,…

Nakládání s odpady - obceZáznamGarance

26.5.2021, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:35:29

Krátký přehled aktuálních povinností ORP s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro nakládání s komunálním odpadem.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Povinnosti obchodníka s odpademGarance

6.5.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulé verzi zákona o odpadech musel být obchodník současně provozovatelem konkrétního zařízení, a to se schváleným provozním řádem a s příslušným souhlasem krajského úřadu. Bez toho nemohl převzít odpad. Jeho postavení v zákoně pak navíc neupravoval…

Nakládání s odpady - původci odpadůZáznamGarance

4.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:35:01

Krátký přehled aktuálních povinností původců s on-line listárnou a odpovědním servisem k metodickým pokynům k novému zákonu o odpadech pro původce odpadů.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Původce odpadu a jeho zákonné možnosti v obchodování s odpadyGarance

30.4.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původce odpadů je ten, komu při jeho činnosti odpad vznikl, případně lze tuto odpovědnost určit smlouvou, ale původce je vždy jedna konkrétní osoba. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech dále definuje původce jako právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou…

Obchodování s odpadyGarance

31.3.2021, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodování je staré jako lidstvo samo, poněkud novodobé je obchodování s odpady. Lidé nezapojení do systému nakládání s odpady jsou často velmi překvapeni, že i s odpady se dá čile obchodovat. Tento článek si dává za cíl přiblížit toto obchodování na základě…

Znalost kvality odpadů - základní předpoklad správného způsobu nakládání s odpady v souladu s novým zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadechGarance

12.2.2021, Mgr. Tomáš Ondrůšek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních povinností původce je znát materiálové složení a vlastnosti odpadů, které vznikají při jeho činnosti. Tuto znalost předpokládá i nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, když ukládá původci mimo jiné povinnost zařadit odpad podle druhu a…

Zásadní změny v odpadovém zákoněZáznamGarance

12.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 03:40:15

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který má po všech připomínkách a pozměňovacích návrzích konečně jasné kontury. Platnost nabyde nový zákon 1. 1. 2021 a přinese významné změny do všech úrovní nakládání s odpady. Všechny změny…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela č. 544/2020 Sb., z hlediska průmyslu - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

28.12.2020, Jaroslava Nietscheová, prom. práv., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:44:23

Přednášku na téma "Suchá novela vodního zákona", vzal na konferenci PPE za nemocnou doktorku Nietscheovou pan Ing. Kuncl.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový odpadový zákon č. 541/2020 sb. a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii - konference PPE (24.11.2020)ZáznamGarance

22.12.2020, Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:32:25

Nejžhavějším tématem V. ročníku konference PPE byl právě schvalovaný balíček nových odpadových zákonů. Největší změny v odpadovém zákoně představil Mgr. et Mgr. Štěpán…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nakládání s vodami v průmysluZáznamGarance

17.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:06

On-line seminář upozorní na všechny povinnosti při nakládání s povrchovými, podzemními a odpadními vodami v podniku tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním vodního zákona.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Suchá novela vodního zákona v průmysluZáznamGarance

8.10.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:28

Obsahem semináře budou informace o jednotlivých ustanoveních tzv. suché novely vodního zákona se zaměřením na potřeby „podnikového ekologa“.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Novela zákona o obalech - hlavní změny zákonaZáznamGarance

22.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:55:16

On-line seminář bude věnován rozšířené odpovědnosti výrobce, právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob, uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, zpětnému odběru a využití odpadu z…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životnostíZáznamGarance

15.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:18

On-line seminář se bude věnovat otázkám Zákon o výrobcích s ukončenou životností spojených s nakládáním s autovraky a pneumatikami.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Novela nařízení vlády k ohlašování do IRZGarance

7.9.2020, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 326/2020 Sb., které novelizuje nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního…

Směrnice o odpadech a SCIP databázeZáznamGarance

7.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:09

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - základní změny zákonaZáznamGarance

1.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:43:50

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - původci odpadůZáznamGarance

29.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:53:19

Na tomto on-line semináři se seznámíte se základními povinnostmi a změnami povinností, které Nový zákon o odpadech přináší.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - Poplatky za ukládání odpadů na skládkyZáznamGarance

29.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:10

Na tomto on-line semináři se seznámíte s tématem ekonomické nástroje v zákoně o odpadech.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - Poplatky za ukládání odpadů na skládkyZáznamGarance

3.7.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:34:10

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nový zákon o odpadech - nebezpečné odpadyZáznamGarance

24.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:45:03

Povinnosti osob ve vztahu k nebezpečnému odpadu a se zásadami přepravy nebezpečného odpadu.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Seznam vzorů identifikačních listů nebezpečných odpadůGarance

19.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Upozornění na použitelnost vzorů Identifikačních listů nebezpečných odpadů

ILNO 030203Garance

15.6.2020, Profiodpady s.r.o, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon o odpadech - speciální nakládání s odpadyZáznamGarance

15.6.2020, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:27

Problematika přeshraniční přepravy odpadů a vybraných odpadů se speciálním režimem nakládání.

Přístupné pro: Města a obce profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...