dnes je 25.3.2023

VZOR - Čestné prohlášení dodavateleArchiv

16.5.2017, Mgr. Veronika Skřejpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázkuArchiv

16.3.2017, Mgr. Filip Červenka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 122 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla na základě interního rozhodovacího procesu provedeného v rámci zadavatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení…

DodavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Dodavatel může být veřejnoprávní i soukromoprávní osobou. Není rozhodující, jakou právní formu si k provozování své činnosti tato osoba…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Centrální zadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 ZZVZ, anebo zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté, v…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zadání veřejné zakázkyArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá…

Vertikální a horizontální spolupráceArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud

Přístupné pro: Města a obce profi plus

ZadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZZVZ v rámci definice veřejné zakázky v § 2 odst. 1 uvádí, že „Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Veřejný zadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o klasickou skupinu zadavatelů, kteří zadávají pravidelně veřejné zakázky. Rovněž veřejní zadavatelé mají svá specifika, jak bude dále uvedeno u limitů, od kterých počínají nadlimitní veřejné zakázky. Dělí se na tři…

Zásady zadávání veřejných zakázekArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadavatel podle § 6 ZZVZ musí dodržovat při zadání veřejné zakázky zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zákaz spolupráce nebo volby právaArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup podle § 8 nebo 9 ZZVZ není možný v případě koncesí podle § 174. V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 nelze postupovat podle § 8. Volba jiného práva členského státu podle § 8 nebo centrální zadávání podle § 9 není…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Druhy zadávacích řízeníArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Společné zadáváníArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadavatelé mohou veřejnou zakázku zadat společně. Zadavatel může veřejnou zakázku zadat také společně s osobou, která nemá povinnost postupovat podle tohoto zákona.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Časté chyby při realizaci veřejných zakázek - 1. částGarance

3.3.2016, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejsledovanější oblastí při realizaci a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie představují veřejné zakázky. Příjemci dotací se při realizaci výběrových řízení často dopouštějí formálních, ale i závažných pochybení, která mohou…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zateplení a druhá soutěž

10.9.2012, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto případě záleží, jak byla předchozí veřejná zakázka vymezená, tj. jaký byl předmět veřejné zakázky a zda „rozkreslení“ představuje novou veřejnou zakázku, nebo se jedná o činnost, která je pojmově zahrnuta do předmětu předchozí veřejné…

Profil zadavatele u zakázek malého rozsahu

13.8.2012, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotlivé případy obligátního či fakultativního použití profilu zadavatele následně upravují jednotlivá ustanovení zákona, např. § 38, § 40, § 42, § 48, § 49, § 60, § 76, § 85, § 87, § 146, § 147a a § 156…

Centralizované zadávání veřejných zakázek pomáhá a šetří

30.1.2012, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Centralizované zadávání veřejných zakázek pomáhá a šetříVláda uložila povinnost od 1. 7. 2012 ústředním orgánům státní správy, které mají alespoň 2 podřízené organizace, zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Systém hodnocení nabídek hodnoticí komisí

25.5.2011, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prokázání splnění kvalifikace

9.5.2011, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kvalifikační předpoklady

9.5.2011, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Kvalifikační“ novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 423/2010 Sb.)

6.1.2011, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Kvalifikační“ novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 423/2010 Sb.)Ustanovení § 53 odst. 1 písm. m) ZVZ znemožňuje účast v zadávacím řízení těm akciovým společnostem, jejichž akcie byly vydány na majitele, což lze z hlediska práva EU považovat za nedovolenou překážku v hospodářské soutěži, iniciovala skupina poslanců koncem…

Nahrávám...
Nahrávám...