dnes je 21.2.2024

VZOR - Čestné prohlášení dodavateleArchiv

16.5.2017, Mgr. Veronika Skřejpková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázkuArchiv

16.3.2017, Mgr. Filip Červenka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 122 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla na základě interního rozhodovacího procesu provedeného v rámci zadavatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení…

Vertikální a horizontální spolupráceArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou uzavírá veřejný zadavatel s jinou právnickou osobou jako dodavatelem, pokud

Přístupné pro: Města a obce profi plus

ZadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZZVZ v rámci definice veřejné zakázky v § 2 odst. 1 uvádí, že „Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zásady zadávání veřejných zakázekArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadavatel podle § 6 ZZVZ musí dodržovat při zadání veřejné zakázky zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

DodavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Dodavatel může být veřejnoprávní i soukromoprávní osobou. Není rozhodující, jakou právní formu si k provozování své činnosti tato osoba…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Veřejný zadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o klasickou skupinu zadavatelů, kteří zadávají pravidelně veřejné zakázky. Rovněž veřejní zadavatelé mají svá specifika, jak bude dále uvedeno u limitů, od kterých počínají nadlimitní veřejné zakázky. Dělí se na tři…

Zadání veřejné zakázkyArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá…

Centrální zadavatelArchiv

22.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Centrálním zadavatelem je zadavatel podle § 4 odst. 1 nebo 3 ZZVZ, anebo zadavatel podle práva jiného členského státu, který provádí centralizované zadávání spočívající v tom, že provádí zadávací řízení nebo zvláštní postupy podle části šesté, v…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Druhy zadávacích řízeníArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Společné zadáváníArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadavatelé mohou veřejnou zakázku zadat společně. Zadavatel může veřejnou zakázku zadat také společně s osobou, která nemá povinnost postupovat podle tohoto zákona.

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zákaz spolupráce nebo volby právaArchiv

20.6.2016, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup podle § 8 nebo 9 ZZVZ není možný v případě koncesí podle § 174. V případě veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle § 187 nelze postupovat podle § 8. Volba jiného práva členského státu podle § 8 nebo centrální zadávání podle § 9 není…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Časté chyby při realizaci veřejných zakázek - 1. částGarance

3.3.2016, Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejsledovanější oblastí při realizaci a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie představují veřejné zakázky. Příjemci dotací se při realizaci výběrových řízení často dopouštějí formálních, ale i závažných pochybení, která mohou…

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Zateplení a druhá soutěž

10.9.2012, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto případě záleží, jak byla předchozí veřejná zakázka vymezená, tj. jaký byl předmět veřejné zakázky a zda „rozkreslení“ představuje novou veřejnou zakázku, nebo se jedná o činnost, která je pojmově zahrnuta do předmětu předchozí veřejné…

Profil zadavatele u zakázek malého rozsahu

13.8.2012, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednotlivé případy obligátního či fakultativního použití profilu zadavatele následně upravují jednotlivá ustanovení zákona, např. § 38, § 40, § 42, § 48, § 49, § 60, § 76, § 85, § 87, § 146, § 147a a § 156…

Centralizované zadávání veřejných zakázek pomáhá a šetří

30.1.2012, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Centralizované zadávání veřejných zakázek pomáhá a šetříVláda uložila povinnost od 1. 7. 2012 ústředním orgánům státní správy, které mají alespoň 2 podřízené organizace, zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Systém hodnocení nabídek hodnoticí komisí

25.5.2011, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prokázání splnění kvalifikace

9.5.2011, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní kvalifikační předpoklady

9.5.2011, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Kvalifikační“ novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 423/2010 Sb.)

6.1.2011, JUDr. Johan Justoň, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Kvalifikační“ novela zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 423/2010 Sb.)Ustanovení § 53 odst. 1 písm. m) ZVZ znemožňuje účast v zadávacím řízení těm akciovým společnostem, jejichž akcie byly vydány na majitele, což lze z hlediska práva EU považovat za nedovolenou překážku v hospodářské soutěži, iniciovala skupina poslanců koncem…

Nahrávám...
Nahrávám...