dnes je 18.5.2024

Input:

Kulturní služby a DPH

19.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.13
Kulturní služby a DPH

Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová

Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty

Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.

Podle § 61 písm. e) ZDPH je osvobozeno poskytování kulturních služeb a zboží s nimi souvisejícího krajem, obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem, právnickou osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání. Osvobození od daně při poskytnutí kulturní služby se vztahuje pouze na služby poskytované oprávněným subjektem, tj. subjektem uvedeným v § 61 písm. e) ZDPH.

Zákon o DPH však neobsahuje výčet konkrétních kulturních služeb, které spadají do režimu osvobození. Za situace, kdy není k dispozici jiná výkladová pomůcka, lze jako vodítko pro vyhodnocení skutečnosti, zda se jedná o kulturní službu, vycházet ze směrnice 2006/112/ES čl. 132 písm. n) a přílohy č. III, kde je uveden tento výčet kulturních služeb: "oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, na trhy a veletrhy, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení".

V případě, že kulturní služby poskytuje územní samosprávný celek (ÚSC), příspěvková organizace nebo jiná osoba vyjmenovaná v § 61 písm. e) ZDPH uplatní při poskytnutí takové služby osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Jestliže je v pozici poskytovatele kulturní služby plátce, který nemá status tzv. oprávněné osoby, tj. není v postavení některého ze subjektů vyjmenovaných v § 61 písm. e) ZDPH, jedná se o zdanitelné plnění. Při poskytnutí služeb zařazených v CZ-CPA 90, 91 a 93 a 59.14 dle přílohy č. 2 k ZDPH, tj. u poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků, uplatní plátce, který není oprávněným subjektem ve smyslu § 61 písm. e) ZDPH, sníženou sazbu daně (12 %).

Osvobozená plnění

Mezi činnosti, na které se vztahuje osvobození od daně, pokud jsou realizovány vyjmenovanými osobami v § 61 písm. e) ZDPH, patří např.:

  • pořádání kulturních akcí (hudební, divadelní, literární a podobné akce),

  • pořádání plesů a dalších společenských akcí (akce pro děti, různé slavnosti apod.),

  • taneční kurzy, taneční soutěže, módní přehlídky apod.,

  • provozování kina za úplatu (vstupné),

  • provozování knihovny za úplatu (příjemce plnění platí půjčovné, členské příspěvky (zápisné) v knihovně, odborné přednášky (např. cestopisné, zdravá výživa, životní styl), knihovnické služby,

  • provozování muzeí za úplatu (vstupné, další doprovodné akce – např. výstavy sbírkových předmětů prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, přednášková odborná činnost směrem k veřejnosti),

  • provozování galerií za úplatu (vstupné),

  • provozování hradů a zámků za úplatu (vstupné),

  • provozování botanických a zoologických zahrad za úplatu (vstupné).

Dodání knihy a poskytnutí obdobné služby je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

Úplaty přijímané v rámci tomboly lze od DPH osvobodit pouze v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v § 60 ZDPH ve vazbě na zákon o hazardních hrách.

Podle § 61 písm. e) ZDPH je od daně osvobozeno bez nároku na odpočet daně i dodání zboží souvisejícího s poskytnutím kulturní služby. Jde například o doplňkový prodej programů a propagačních materiálů úzce souvisejících s kulturní činností, např. plánků objektů (hradů, ZOO), propagačních materiálů, výstavních katalogů. Za dodání zboží úzce souvisejícího s kulturními činnostmi však nelze považovat prodej upomínkových předmětů, pohledů, triček apod. Za dodání zboží úzce souvisejícího s kulturní činností nelze rovněž považovat prodej občerstvení, které je samostatným zdanitelným plněním a patří do kategorie prodeje zboží dle přílohy č. 3 a stravovacích služeb zařazených v oddíle 56 klasifikace CZ-CPA a zařazených v příloze č. 2 ZDPH.

Provoz kulturních zařízení

Kulturní zařízení jsou v některých případech využívána nejen k uskutečňování ekonomických činností ÚSC nebo jimi zřízených příspěvkových organizací v režimu osvobození, ale i při výkonu působností v oblasti veřejné správy ÚSC za úplatu (za účelem konání svatebních obřadů apod.), popř. jsou využívána i bezúplatně, např. školou, klubem důchodců, spolkem, za účelem konání veřejných schůzí zastupitelstva či vítání nových občánků. V kulturních zařízeních jsou v některých případech provozována např. informační centra, kde jsou bezplatně poskytovány informace občanům, rozdávány bezúplatně různé tiskoviny (informační zpravodaje, letáky, místní noviny, bulletiny apod.).

V rámci poskytování ekonomické činnosti a v souvislosti s provozováním kulturních zařízení poskytuje neziskový subjekt i další služby – např. kopírování, inzerce, reklama a také dodání zboží (prodej upomínkových předmětů, knih, map a podobného zboží).

Další aktivitou vykazovanou účetně v rámci kulturních zařízení je vydávání místních novin (zpravodajů), které jsou poskytovány občanům bezplatně nebo za symbolickou úplatu. Pokud jsou noviny poskytovány bezplatně, jedná se o plnění, které není předmětem daně.

Pokud jsou poskytovány za úplatu, uplatní se při jejich dodání snížená sazba daně 12 %.

V rámci kulturního zařízení je mnohdy provozováno i stravovací zařízení (např. bufet).

S účinností od 1. ledna 2024 se uplatní snížená sazba daně 12 % u stravovací služby s výjimkou podávání nápojů jiných než pitné vody a vybraných nápojů; podávání pitné vody a vybraných nápojů.

Při podávání nápojů se uplatní základní sazba daně. Výjimkou je kohoutková voda, což je voda natočená z vodovodu, nesmí být nijak ochucená a dále mléko a tekuté mléčné výrobky.

V objektech kulturních zařízení se často vyskytují nebytové prostory, které jsou předmětem nájemních vztahů a poskytují se v nich krátkodobé nájmy.

Krátkodobým nájmem nemovité věci je podle § 56a odst. 2 ZDPH nájem pozemku jehož součástí je stavba, stavby nebo jednotky spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin.

Při poskytnutí krátkodobého nájmu se uplatní vždy základní sazba daně.

Dlouhodobý nájem je poskytován buď v režimu osvobození od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56a odst. 1 ZDPH nebo v režimu zdanění podle § 56a odst. 3 ZDPH, pokud je v pozici nájemce plátce.

Dlouhodobý nájem nelze jako zdanitelné plnění podle § 56a odst. 3 ZDPH poskytnout, pokud se jedná o nájem rodinného domu obytného prostoru (bytu), jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a dalších vyjmenovaných staveb. V těchto případech je nájem vždy plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně.

Pro účely správné aplikace DPH musí neziskový subjekt v prvé řadě rozklíčovat jednotlivé činnosti poskytované při provozování kulturního zařízení v členění na plnění osvobozená a zdanitelná a rovněž vyhodnotit, v jakém rozsahu je kulturní zařízení případně využíváno v rámci výkonu působností veřejné správy, popř. k uskutečnění plnění bez úplaty. Charakter plnění uskutečněných v souvislosti s provozováním kulturních zařízení a jejich rozsah ovlivňuje výši nároku na odpočet daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění. Před uplatněním nároku na odpočet daně v plné nebo krácené výši u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s provozováním kulturních zařízení je nutné provést případné poměrování nároku na odpočet daně podle § 75 ZDPH, pokud je provozované kulturní zařízení využíváno současně při výkonu působností v oblasti veřejné správy nebo je poskytováno i bez úplaty k využití jiným osobám mimo rámec ekonomické činnosti.

Plnění podléhající základní sazbě daně

Mezi činnosti, které neziskový subjekt realizuje v kulturním zařízení a které patří do kategorie plnění podléhajících základní sazbě daně (21 %), patří:

  • pořádání jazykových kurzů s výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky pro

Nahrávám...
Nahrávám...