dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 124/2000 SbNU, sv. 19, K nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu a vystěhováním povinného

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 124

I. ÚS 215/99

K nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu a vystěhováním povinného

Podle § 340 občanského soudního řádu a § 712 občanského zákoníku je povinností exekučního soudu zkoumat, zda je oprávněným zajištěna bytová náhrada uvedená ve vykonávaném rozsudku, tedy zda náhradní byt zajišťuje lidsky důstojné ubytování. Za situace, kdy soud nařídí provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu a nezkoumá již, zda náhradní byt svou velikostní kategorií zajišťuje lidsky důstojné ubytování a zda je možno jej vůbec užívat, je třeba toto rozhodnutí hodnotit jako odporující právu na soudní a jinou právní ochranu podle čl. 36 a následujících Listiny základních práv a svobod, čl. 1 Ústavy České republiky a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 30. srpna 2000 sp. zn. I. ÚS 215/99 ve věci ústavní stížnosti J. M. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 29. 1. l999 sp. zn. 8 Co 2308/98, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci z 30. 7. l998 sp. zn. E 1511/98, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z 29. 4. 1998 sp. zn. 8 Co 903/98 vyklizením nemovitosti a přestěhováním stěžovatelky a všech, kdo s ní v nemovitosti bydlí, do náhradního bytu.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 1. 1999 sp. zn. 8 Co 2308/98 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka podala návrh ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 1. 1999 sp. zn. 8 Co 2308/98, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 30. 7. l998 sp. zn. E 1511/98, kterým nařídil okresní soud výkon rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 4. 1998 sp. zn. 8 Co 903/98 vyklizením nemovitosti v O. č. p. 111 s parc. č. 58/4 o výměře 400 m2, zapsaných na LV č. 3648 pro k. ú. O. u Katastrálního úřadu v Jindřichově Hradci, a přestěhováním stěžovatelky a všech, kdo s ní v nemovitosti bydlí, do náhradního bytu v J. H., v domě čp. 158, ve II. patře, sestávajícího ze dvou místností a příslušenství.

V odůvodnění svého usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích vycházel ze zjištění, že oprávněný Z. Č. doložil návrhem nájemní smlouvy, že pro stěžovatelku je zajištěna bytová náhrada, když okresní soud provedl ohledání zajištěného náhradního bytu a zjistil, že se jedná o byt sestávající ze dvou místností o rozměrech 795 x 375 cm a 375 x 295 cm, k bytu patří koupelna o rozměrech 280 x 390 cm a WC, je zde zavedena voda a je přizpůsoben k vytápění lokálním topidlem na pevná paliva. Na výzvu odvolacího soudu pak oprávněný doložil nový návrh smlouvy o nájmu bytu ze dne 26. 11. l998 opatřený razítkem a podpisem pronajímatele, že přenechává stěžovatelce do užívání byt o rozloze 62 m2 ve druhém nadzemním podlaží domu čp. 158/1 na náměstí M. v J. H., sestávající ze dvou místností a příslušenství - WC a koupelny - na dobu neurčitou za nájemné ve výši 650 Kč měsíčně. Krajský soud popřel důvodnost odvolání, ve kterém stěžovatelka namítala, že soud nenavštívil byt, který v

Nahrávám...
Nahrávám...