dnes je 20.2.2020

Nejnovější

ČMZRB - Úspory energieGarance

20.2.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nadace Experientia - Start up grantyGarance

20.2.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Grant je určen na podporu založení samostatné výzkumné skupiny v oboru organická, bioorganická nebo medicinální chemie. Grant je určen na podporu založení samostatné výzkumné skupiny; Start-up granty jsou poskytovány na ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Program obnovy venkova Středočeského krajeGarance

20.2.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu), rovněž na projektovou dokumentaci . Míra podpory - až 80 % ze ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Nadace ČEZ - podpora regionůGarance

20.2.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Jedná se o dotaci na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Program EUREKA - Česká republika a NěmeckoGarance

20.2.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) mají v úmyslu financovat společné projekty výzkumu a vývoje německých a českých partnerských ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2Garance

20.2.2020, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu . Cílem programu je poskytnout krajům dotaci za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj poskytne vybraným zařízením sociálních služeb provozovaným příjemci finanční podpory na pořízení vhodných koncových zařízení, ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Metodika sestavení rozpočtuGarance

20.2.2020, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

METODIKA SESTAVENÍ ROZPOČTU Účetní jednotka: ………………………. Označení: ……………………………… Číslo: …………………………………… Zpracoval: ……………………………… Kontroloval: ……………………………. Platnost: ………………………………… Závaznost: ……………………………… Datum vydání: …………………………. Vydává: …………… ...

Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

20.2.2020, JUDr. Dušan Srp, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor vnitřního předpisu upravujícího pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluv pro příspěvkovou organizaci (státní nebo územně samosprávného celku) (stav k 1. 1. 2020) Příspěvková organizace: […………….]   (dále jen „příspěvková ...

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (20/02/2020)

20.2.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY (strukturální fondy) Českomoravská záruční a rozvojová banka - úvěry pro podnikatele Zdroje informací: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uspory-energie/ Dílčí programy: ČMZRB - Úspory energie Zaměření dotačního ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vnitřní kontrolní systém POGarance

19.2.2020, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice k nastavení vnitřního kontrolního systému a výkonu finanční kontroly (dále jen „směrnice“) vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších…

více článků
Nejčtenější

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemeneGarance

20.1.2015, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

František Plekanec, nar. 24. listopadu 1927, trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00 (v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako „ Dárce ”, v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako „Oprávněný z věcného břemene ” na straně ...

Přístupné pro: Města a obce profi plus

Vzor - Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikáníGarance

15.4.2016, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřená dle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi: panem jméno / firma ………………….. narozeným / IČO: ………………….. DIČ: ………………….. zapsaná v obchodním ...

Zvyšování nájemného a inflační doložkaGarance

24.9.2019, JUDr. Pavla Schödelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava zvyšování nájemného je obsažena v § 2248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ”) Ustanovení § 2248 NOZ, stanoví, že pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout na případném zvyšování (popř. i snižování) nájemného. V případě, že si…

Předkupní právoGarance

3.11.2017, Mgr. Jindřich Šimberský, Mgr. Jan Svoboda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu předkupního práva nalezneme především v ust. § 1124 a § 1125 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ”), a dále v ust. § 2140 - § 2149 NOZ jako tzv. „vedlejší ujednání při kupní smlouvě”. Podstatou předkupního práva je povinnost…

Nadřízený správní orgánGarance

10.11.2017, prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve veřejné správě se často uplatňuje hierarchické organizační uspořádání. Věcná příslušnost úřadů pak v sobě obsahuje i prvek instanční příslušnosti vedoucí k určení nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je autoritou, která zabezpečuje řádný…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 23/2020 Sb. o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky (vyšlo dne: 27.1.2020 v částce č. 10)
  • 24/2020 Sb. novela vyhl. č. 416/2004 Sb. (vyšlo dne: 27.1.2020 v částce č. 10)
  • 26/2020 Sb. vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají (vyšlo dne: 31.1.2020 v částce č. 11)
  • 29/2020 Sb. novela nař. vl. č. 318/2013 Sb. (vyšlo dne: 6.2.2020 v částce č. 14)
  • 31/2020 Sb. novela nař. vl. č. 48/2017 Sb. (vyšlo dne: 6.2.2020 v částce č. 15)
  • 33/2020 Sb. novela zák. č. 90/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 34/2020 Sb. novela zák. č. 248/2000 Sb. (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 35/2020 Sb. o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 36/2020 Sb. o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů zákon o realitním zprostředkování (vyšlo dne: 17.2.2020 v částce č. 18)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Veřejné zakázky pro začátečníky

12.3.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Seznamte se s problematikou veřejných zakázek od úplného začátku.

Veřejné zakázky pro mírně pokročilé

23.4.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s aktuální legislativou a změnami v oblasti veřejných zakázek ke dni konání semináře. Probrány budou problematické okruhy a lektor upozorní na věci, ve kterých se nejčastěji chybuje a na co si dát pozor.

Nový zákon o odpadech

9.6.2020, Praha, JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Veřejné zakázky - intenzivní vzdělávací kurz pro zadavatele

12.11. – 26.11.2020, Praha, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Staňte se specialistou zadávání veřejných zakázek. Kurz pořádáme v Praze, Brně i Ostravě. 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
20.2.2020 - podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně a o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za leden

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.2.2020
 1 EUR24,96 CZK (+0,07)
 1 USD23,11 CZK (+0,09)
 1 GBP30,02 CZK (+0,02)
 100 RUB36,37 CZK (+0,28)
 100 JPY20,91 CZK (-0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
Last Minute Semináře