dnes je 14.7.2024

Input:

106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 11. května 1999
o svobodném přístupu k informacím
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
101/2000 Sb.
(k 1.6.2000)
mění (§ 2 odst. 3, § 5 odst. 3, ruší § 8)
159/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění (§ 11 odst. 4 doplňuje písm. e, včetně pozn. 12a)
39/2001 Sb.
(k 25.1.2001)
mění § 2 odst. 1
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 7 nahrazuje slova
61/2006 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, celkem 53 novelizačních bodů
ÚZ 176/2006 Sb.
 
 
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 21 odst. 3 nahrazuje slovo
32/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění § 11 odst. 1
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 11 odst. 4
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 11 vkládá nový odst. 6
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 14 odst. 2
nález ÚS
123/2010 Sb.
(k 29.4.2010)
ruší v § 11 odst. 4 písm. b) slovo „pravomocných”
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 8b odst. 2
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. j) a § 14 odst. 3
181/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11 odst. 4
222/2015 Sb.
(k 10.9.2015)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3, § 4b a § 21; vkládá § 4c; nové přechodné ustanovení
301/2016 Sb.
(k 6.10.2016)
mění § 2 odst. 3 a § 11 odst. 4
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 11 odst. 4 písm. e)
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 11 odst. 4
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 4b, § 7, § 8a, § 11, § 16, § 16a, § 20; vkládá § 16b; nové přechodné ustanovení
12/2020 Sb.
(k 1.8.2020)
mění § 5 a § 21
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5 odst. 2
ve znění zák. č. 261/2021 Sb.
261/2021 Sb.
(k 24.7.2021)
mění § 4b, § 5, § 21; vkládá nový § 5a; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 5a
241/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění
241/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2, § 5, § 11, § 14, § 15, § 16, § 16a § 20; vkládá nový § 8c, § 11a a § 11b; nová přechodná ustanovení
241/2022 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5, § 18; vkládá § 18a
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 4c odst. 3
197/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 11
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.
§ 2
Povinnost poskytovat informace
(1)  Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.
(2)  Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.
(3)  Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a) , a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.
(4)  Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
(5)  Profesní samosprávné komory poskytují podle tohoto zákona pouze informace vztahující se k výkonu veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem.
§ 2a
Veřejný podnik
(1)  Povinným subjektem je dále veřejný podnik, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí právnická osoba, která není povinným subjektem podle § 2 odst. 1 a
a)  která
1.  vykonává relevantní činnost podle zákona o zadávání veřejných zakázek21) ,
2.  jedná jako poskytovatel veřejných služeb podle čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70,
3.  jedná jako letecký dopravce, který plní závazky veřejné služby podle čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství, nebo
4.  jedná jako majitel lodi, který plní závazky veřejných služeb podle čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (námořní kabotáž), a
b)  v níž může povinný subjekt podle § 2 odst. 1 vykonávat přímo nebo nepřímo dominantní vliv na základě majetkové účasti v této právnické osobě nebo pravidel, jimiž se řídí.
(2)  Má se za to, že podmínka dominantního vlivu je splněna, pokud povinný subjekt podle § 2 odst. 1 přímo nebo nepřímo
a)  drží většinový podíl na upsaném základním kapitálu veřejného podniku,
b)  disponuje s většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na veřejném podniku, nebo
c)  může jmenovat více než polovinu členů správního, řídicího nebo dozorčího orgánu veřejného podniku.
§ 2b
Poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže
(1)  Povinnost poskytovat informace se netýká informací o činnostech veřejného podniku a veřejné instituce, která je obchodní společností nebo národním podnikem, pokud tyto činnosti
a)  jsou
Nahrávám...
Nahrávám...