dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 94/1996 SbNU, sv. 6, K právu na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 94

IV. ÚS 186/96

K právu na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod

Z ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, lze dovodit, že sám pojem „splatný daňový nedoplatek“ předpokládá, že správce daně daňovému subjektu daň již vyměřil a předepsal. Napadená výzva finančního úřadu a na ni navazující rozhodnutí finančního ředitelství však deklarují daňovou povinnost, která rozhodnutím správního orgánu nebyla dosud založena. Takové rozhodnutí deklaratorní povahy má nepochybně všechny atributy rozhodnutí správního orgánu, a nelze je proto považovat za rozhodnutí pouhé procesní povahy odůvodňující zastavení řízení podle ustanovení § 250d odst. 3 občanského soudního řádu.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 7. října 1996 sp. zn. IV. ÚS 186/96 ve věci ústavní stížnosti J.K. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 28. 3. 1996 sp. zn. 30 Ca 26/96 o zastavení řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 3. 1996 čj. 30 Ca 26/96-18 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, jakož i výzvě k zaplacení daňového nedoplatku vydané Finančním úřadem v Jaroměři dne 17. 7. 1995 pod čj. 2446/95/S/1673/HB, ve spojení s výše uvedeným rozhodnutím Finančního ředitelství v Hradci Králové, stěžovatel uvádí, že kontrola provedená Finančním úřadem v Jaroměři byla završena výzvou k úhradě daňového nedoplatku, nikoli rozhodnutím ukládajícím mu daňovou povinnost. V tom tkví důvod, proč se stěžovatel snažil obsah výzvy zvrátit ve svůj prospěch, to se mu však nepodařilo nejen v řízení u Finančního ředitelství v Hradci Králové, ale ani v řízení před krajským soudem, jenž svým rozhodnutím o zastavení řízení odepřel stěžovateli právo na soudní ochranu podle článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Z uvedených důvodů stěžovatel navrhuje zrušení napadených rozhodnutí.

Krajský soud v Hradci Králové ve vyjádření k návrhu poukázal na důvody uvedené v napadeném usnesení, k nimž dodal, že jeho závěry o tom, že výzvou podle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se neukládá daňová povinnost, ale pouze určuje náhradní lhůta k plnění daňové povinnosti již stanovené, potvrzuje i znění § 73 odst. 2 citovaného zákona, podle kterého může být přikročeno k vymáhání daňového nedoplatku i bez předchozí výzvy podle § 73 odst. 1. Krajský soud nezkoumal, zd a rozhodnutí ukládající daňovou povinnost již bylo vydáno, či nikoliv, neboť toto zjištění pokládal pro posouzení přezkoumávaného rozhodnutí správního orgánu za nepodstatné. Svým rozhodnutím krajský soud tedy neporušil článek 36 odst. 1 Listiny.

Vedlejší účastník Finanční ředitelství v Hradci Králové poukázal ve svém vyjádření na článek III bod 9 zákona č. 259/1994 Sb. novelizujícího zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení v případech, kdy nebyly splněny podmínky pro osvobození odložené daně podle § 28 odst. 7 zákona č. 389/1990

Nahrávám...
Nahrávám...