dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 65/2003 SbNU, sv.30, K možnosti účastníka řízení právně i skutkově argumentovat před soudem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 65

III. ÚS 765/02

K možnosti účastníka řízení právně i skutkově argumentovat před soudem

Podle § 221 odst. 1 občanského soudního řádu nejsou-li podmínky ani pro potvrzení ani pro změnu rozhodnutí, odvolací soud je zruší. Odvolací soud podle § 219 občanského soudního řádu rozhodnutí potvrdí, je-li věcně správné. Věcnou správností se přitom rozumí správnost skutkových zjištění a správnost právního posouzení. Změna právního náhledu odvolacího soudu je tudíž důvodem kasačního rozhodnutí odvolacího soudu, přičemž z hlediska ústavněprávního se tím účastníkům otevírá možnost uplatnění práva vyjádřit se k němu, případně i předložit nové důkazy, které z pohledu dosavadního nebyly relevantní.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 15. května 2003 sp. zn. III. ÚS 765/02 ve věci ústavní stížnosti J. Ř. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 11. 9. 2002 sp. zn. 16 Co 352/2000, jímž byl ve výroku I. a III. potvrzen rozsudek Okresního soudu v Jihlavě z 10. 4. 2000 sp. zn. 8 C 604/96 o uložení povinnosti odstranit stavbu a o nákladech řízení.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 16 Co 352/2000-112 ze dne 11. 9. 2002 se ve výroku I. a III. zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatel podal dne 12. 12. 2002 ústavní stížnost, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 13. 12. 2002. Směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 16 Co 352/2000-112 ze dne 11. 9. 2002, jímž byl ve výroku I. a III. potvrzen rozsudek Okresního soudu v Jihlavě č. j. 8 C 604/96-91 ze dne 10. 4. 2000. Napadeným výrokem v rozsudku soudu I. stupně byla stěžovateli uložena povinnost odstranit stavbu garáže postavenou na pozemku p. č. 3969/1 v k. ú. J. a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Podle názoru stěžovatele došlo napadenými rozhodnutími k porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

K posouzení ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis sp. zn. 8 C 604/96 Okresního soudu v Jihlavě. Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že stěžovatel měl v řízení před obecnými soudy postavení žalovaného, proti němuž byla podána žaloba o uložení povinnosti odstranění stavby garáže, vyklizení místnosti se současným provedením stavebních úprav, o zdržení se užívání místnosti a o zaplacení částky 39 425 Kč s příslušenstvím. Ve věci rozhodoval Okresní soud v Jihlavě, který rozsudkem č. j. 8 C 604/96-91 ze dne 10. 4. 2000 uložil žalovanému (a druhé žalované) povinnost odstranit stavbu garáže na pozemku p. č. 3969/1 v k. ú. Jihlava (výrok I.), ve zbytku žalobu zamítl (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.). V odůvodnění k výroku o uložení povinnosti odstranit stavbu garáže soud prvního stupně uvedl, že stavbu je nutno od počátku považovat za stavbu neoprávněnou, neboť v případě, že nebylo zřízeno tzv. právo stavby, je nutno pohlížet na smlouvu o nájmu pozemku jako na smlouvu neplatnou podle § 36 zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „střední občanský zákoník“), pokud byla uzavřena za účelem výstavby zděné garáže, a to pro rozpor se zákonem - § 159 citovaného zákona.

Proti rozsudku soudu

Nahrávám...
Nahrávám...