dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 61/1997 SbNU, sv.8, K odstranitelnému nedostatku podmínky řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 61

III. ÚS 243/96

K odstranitelnému nedostatku podmínky řízení

Pokud účastník řízení již v průběhu řízení před soudem I. stupně se pokusil nedostatek podmínky řízení, spočívající v záměně pojmenování druhého účastníka řízení (Úřad městské části - Městská část), odstranit tím, že správně označil účastníka řízení, nelze k tomuto procesnímu úkonu nepřihlížet s odůvodněním, že se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 22. května 1997 sp. zn. III. ÚS 243/96 ve věci ústavní stížnosti M.P. a H.H. proti usnesení Nejvyššího soudu ČR z 28. 3. 1996 sp. zn. 3 Cdon 422/96, kterým bylo odmítnuto dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze z 29. 11. 1993 sp. zn. 12 Co 332/93 potvrzujícímu usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 z 9. 9. 1993 sp. zn. 8 C 107/92 o zastavení řízení a měnícímu výrok tohoto usnesení o postoupení věci správnímu orgánu.

I. Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu ČR čj. 3 Cdon 422/96-28 ze dne 28. 3. 1996 a usnesení Městského soudu v Praze čj. 12 Co 332/93-21 ze dne 29. 11. 1993 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelky M.P. a H.H. podaly dne 3. 9. 1996 ústavní stížnost, která byla dne 4. 9. 1996 osobně doručena Ústavnímu soudu. Ústavní stížnost směřuje proti usnesení Nejvyššího soudu ČR čj. 3 Cdon 422/96-28 ze dne 28. 3. 1996 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze čj. 12 Co 332/93-21 ze dne 29. 11. 1993 a ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 čj. 8 C 107/92-16 ze dne 9. 9. 1993. Podle názoru stěžovatelek byla uvedenými usneseními porušena jejich základní práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 90 Ústavy ČR a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod č. 209/1992 Sb. (dále jen „Úmluva“). Ústavní stížnost byla podána včas.

K posouzení podané stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis sp. zn. 8 C 107/92 vedený u Obvodního soudu pro Prahu 4. Ze spisového materiálu zjistil, že stěžovatelky jako žalobkyně podaly proti žalovanému, který byl v podání označen jako Místní úřad Praha Libuš - Písnice, žalobu, kterou žádaly, aby soud určil, že žalovaný je povinen se žalobkyněmi uzavřít dohodu o vydání věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Usnesením čj. 8 C 107/92-16 ze dne 9. 9. 1993 Obvodní soud pro Prahu 4 řízení zastavil a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Pozemkovému úřadu hl. m. Prahy jako orgánu věcně příslušnému. V odůvodnění uvedl, že v průběhu řízení zjistil, že nemovitosti, které mají být vydány, mají podle evidence charakter zemědělského majetku a tudíž není dána pravomoc soudu k projednání této věci. Proti tomuto usnesení podaly žalobkyně odvolání s odůvodněním, že předmětné nemovitosti tím, že na nich byl postaven obytný dům, ztratily charakter zemědělského majetku a spadají proto pod ust. zákona č. 87/1991 Sb. a nikoliv zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. O podaném odvolání rozhodl usnesením čj. 12 Co 332/93-21 ze dne 29. 11. 1993 Městský soud v Praze jako soud odvolací. Potvrdil usnesení soudu I. stupně ve

Nahrávám...
Nahrávám...