dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 6/2004 SbNU, sv.32, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 6

I. ÚS 600/03

K průtahům v soudním řízení

Pro posuzování zbytečných průtahů v řízení a nepřiměřené délky řízení není rozhodující, zda jsou případné průtahy způsobovány subjektivním faktorem stojícím na straně obecného soudu (tedy především jednáním rozhodujícího soudce) či objektivním faktorem spočívajícím v množství napadlých věcí, v právní úpravě organizace soudnictví či v nedostatečném administrativním a technickém zázemí obecných soudů. Je to státní moc jako celek bez ohledu na její dělení do jednotlivých složek, která má jednotlivci garantovat ochranu jeho práv, přičemž nezbytným atributem takové ochrany je také její včasnost.

Pro účely posuzování průtahů v řízení je nicméně klíčovým faktorem skutečnost, zda průtahy spočívají toliko na straně státní moci (soudu) nebo jsou vyvolávány také jednáním účastníků řízení či přímo stěžovatelem.

Ústavní soud jako soudní orgán ochrany ústavnosti nemůže tolerovat zásahy do základních práv a svobod jednotlivce odkazem na objektivní stav obecné justice. Ústavní soud si je však proto také vědom toho, že takové individuální rozhodnutí není řešením systematickým. Nemá však jiného nástroje k zajištění ochrany základních práv jednotlivců než rozhodnutí v individuální věci, jímž současně apeluje na příslušné orgány reprezentující státní moc, aby zásahy do základních práv byly odstraněny a eliminovány. Ústavní soud u vědomí neefektivity svého rozhodnutí je přesto činí proto, aby nepřispěl k mezinárodněprávní odpovědnosti České republiky.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 16. ledna 2004 sp. zn. I. ÚS 600/03 ve věci ústavní stížnosti G., spol. s r. o., proti jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v průtazích řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 4 Cm 102/2002.

Výrok

I. Krajský soud v Ostravě průtahy v řízení vedeném pod sp. zn. 4 Cm 102/2002 zasáhl do základního práva stěžovatelky garantovaného čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Krajskému soudu v Ostravě se ukládá, aby nepokračoval v průtazích řízení vedeného pod sp. zn. 4 Cm 102/2002 a aby neprodleně v této věci jednal.

Odůvodnění

V ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 18. 11. 2003 se stěžovatelka domáhá toho, aby Ústavní soud obecnému soudu uložil nepokračovat v průtazích řízení specifikovaného v záhlaví tohoto rozhodnutí a neprodleně jednat.

Stěžovatelka podala dne 26. 3. 2002 žalobu u Krajského soudu v Ostravě proti vedlejšímu účastníkovi, společnosti E. T., a. s. Krajský soud v Ostravě rozhodl o podaném návrhu platebním rozkazem č. j. 1 Ro 231/2002-13 ze dne 15. 7. 2002, proti němuž podal vedlejší účastník dne 31. 7. 2002 odpor. Od tohoto data je obecný soud v této věci zcela nečinný, a po dobu delší než 1 rok a 3 měsíce nebyl schopen v tomto řízení učinit jakýkoliv procesní úkon.

Stěžovatelka se proto domnívá, že takovým postupem obecný soud zasahuje do jejího základního práva podle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), podle něhož má každý právo na projednání své věci bez zbytečných průtahů, a podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně

Nahrávám...
Nahrávám...