dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 58/1998 SbNU, sv.11, K soudnímu přezkumu rozhodnutí orgánu státní správy o vyhoštění cizince z území České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 58

Pl. ÚS 27/97

K soudnímu přezkumu rozhodnutí orgánu státní správy o vyhoštění cizince z území České republiky

Pro řízení o vyhoštění zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví postup, kterým by bylo respektování překážek vyhoštění (§ 18 tohoto zákona) zajištěno v případě, že k nim státní orgán nepřihlédne. Pokud tedy tento zákon v souvislosti s podmínkami a překážkami vyhoštění, které vymezuje, zároveň nestanoví postup zajišťující jejich dodržování při rozhodování o vyhoštění, je třeba považovat § 32 odst. 2 tohoto zákona vylučující možnost soudního přezkumu takového rozhodnutí za stavu, kdy podle § 16 odst. 1 tohoto zákona je možno užít správního uvážení a kdy se podle § 16 odst. 3 tohoto zákona na řízení o vyhoštění nevztahují obecné předpisy o správním řízení, za odporující čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, jakož i jemu korespondujícímu čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle nichž lze státní moc uplatňovat jen v mezích stanovených zákonem a způsobem, který zákon stanoví. Vyloučením možnosti přezkumu rozhodnutí o vyhoštění soudem je za těchto podmínek současně dán i rozpor § 32 odst. 2 tohoto zákona s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje každému právo na stanovený postup při domáhání se svých práv u soudu či jiného orgánu.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 26. května 1998 sp. zn. Pl. ÚS 27/97 ve věci návrhu Městského soudu v Praze na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění (nález byl vyhlášen pod č. 160/1998 Sb..).

I. Výrok

Ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění, se zrušuje dnem 13. května 1999.

II. Odůvodnění

1. Dne 22. 8. 1997 obdržel Ústavní soud návrh Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 16 odst. 3 a § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění. Senát 28 Ca Městského soudu v Praze dospěl při projednávání žaloby, podané podle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu, proti rozhodnutí o vyhoštění žalobce dle § 16 zákona č. 123/1992 Sb. k závěru, že zákonná ustanovení, jichž má být při řešení věci použito, jsou v rozporu s Ústavou České republiky (dále jen „Ústava“) a Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a to jmenovitě ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb. s čl. 36 odst. 2 Listiny a ustanovení § 16 odst. 3 citovaného zákona s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny. Proto Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 7. 1997 sp. zn. 28 Ca 37/97 řízení před ním vedené podle § 109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. přerušil a Ústavnímu soudu podal návrh na zrušení shora uvedených ustanovení.

V předmětné věci, rozhodované Městským soudem v Praze pod sp. zn. 28 Ca 37/97, se žalobce N. V. H. domáhal přezkoumání rozhodnutí Policejního prezidia České republiky, Ředitelství

Nahrávám...
Nahrávám...