dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 48/1997 SbNU, sv.8, K zastavení řízení podle § 250d odst. 3 občanského soudního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 48

IV. ÚS 309/96

K zastavení řízení podle § 250d odst. 3 občanského soudního řádu

Zastavení řízení podle ustanovení § 250d odst. 3 občanského soudního řádu proto, že žaloba byla podána neoprávněnou osobou, přichází v úvahu pouze tehdy, je-li evidentně vyloučeno, aby žalobci tvrzené právo vůbec mohlo příslušet. Tak je tomu např. tehdy, je-li žalobcem právnická osoba, ačkoli tvrzené právo může podle zákona příslušet jen osobě fyzické. O takový případ v projednávané věci evidentně nejde, stejně jako nejsou splněny podmínky zastavení řízení pro neodstranění vad žaloby již z pouhého důvodu, že o následcích neodstranění vad podání nebyla stěžovatelka ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu poučena.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 2. května 1997 sp. zn. IV. ÚS 309/96 ve věci ústavní stížnosti N.Š. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 10. 10. 1996 sp. zn. 10 Ca 324/96 o zastavení řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 10. 1996 čj. 10 Ca 324/96-41 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž řízení o žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu v Prachaticích, pozemkového úřadu ze dne 8. 12. 1992 čj. PÚ-205/63/91/S bylo zastaveno, stěžovatelka namítá, že k vydání rozhodnutí bez jednání nebyly splněny podmínky uvedené v ustanovení § 250f zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“). Krajský soud v Českých Budějovicích tím porušil stěžovatelčina ústavně zaručená práva zakotvená v článku 90 a článku 95 odst. 1 Ústavy ČR, článku 36 odst. 1, článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Z uvedených důvodů domáhá se proto stěžovatelka zrušení napadeného rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém vyjádření ze dne 7. 4. 1997 uvedl, že v přesvědčení, že stěžovatelka není procesně legitimována k podání správní žaloby, a proto na výzvu soudu k doložení svého právního nástupnictví po manželech P. nereaguje, řízení ve věci zastavil. Tímto postupem nedošlo tedy k porušení článku 38 odst. 2 Listiny, neboť právo stěžovatelky na soudní ochranu porušeno nebylo, zejména nešlo-li o věcné rozhodnutí. Z uvedeného důvodu navrhl proto

Nahrávám...
Nahrávám...