dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 42/1997 SbNU, sv.7, K výkladu § 8 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, nález č. 42

II. ÚS 74/96

K výkladu § 8 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

Důvod protiprávnosti při bezúplatném převodu pozemků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na budovu, k níž pozemky patřily, nutno spatřovat ve skutečnosti, že na vlastníky byl činěn nátlak ve smyslu tehdy vydaných a platných směrnic, kdy pod sankcí nezaregistrování kupní smlouvy byla tak omezena jejich smluvní svoboda. Nezáleželo na formě převodu, ale jeho obsahové části, jako výslednici nátlakového působení. Státní notářství ani nesměla jinak postupovat.

O bezplatnosti provedeného převodu nutno hovořit také tehdy, když část pozemků nebyla vůbec ohodnocena a zbývající část pouze symbolicky s vyjádřením neadekvátní hodnoty.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 16. dubna 1997 sp. zn. II. ÚS 74/96 ve věci ústavní stížnosti E. B. a spol. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze 4.10. 1995 sp. zn. 9 Co 490/95 o zrušení kupní smlouvy.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.10. 1995 sp. zn.9 Co 490/95 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Řádně a včas podanou ústavní stížností se stěžovatelé domáhají zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.10. 1995 sp. zn. 9 Co 490/95 neboť se domnívají, že jím bylo porušeno Ústavou zaručené právo na ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Návrhem podaným u Okresního soudu ve Frýdku-Místku se domáhali K.B. a M.D. práva podle § 8 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb., zrušení kupní smlouvy ze dne 27. 5. 1966 uzavřené mezi prodávající J.B. a kupujícími F. a M.P. registrované Státním notářstvím ve Frýdku-Místku dne 13. 6. 1966 pod sp. zn. R I 717/66, a to v té části, kterou byly prodávající převedeny na kupující pozemky parc. č. 115 - stavební plocha, a dále pozemkové parcely č. 1282 - louka, 1283 - role , 1284 - zahrada, 1287/1 - zahrada, 1288 - role, 1289 - role, 1290 - role, 1292 - role a 1293 - pastva, zapsané v knih. vložce č. 101 pro kat. území D. T., obec D. a vedené v evidenci nemovitostí jako st. plocha 115 a p. č. 1282 - louka, 1283 - role, 1284 - pastva, 1286 a 1287/1 - zahrada, 1288 - role, 1290/1 - role, 1292/2 pastva, 1292 - pastva a 1293 - pastva.

Současně podaným návrhem žádali, aby byla zrušena darovací smlouva ze dne 29. 8. 1990 uzavřená mezi F. a M. P. a A. S. v části, kterou byly na obdarovanou A.S. převedeny některé ze shora uvedených pozemků, a to p. č. 218 - zastavěná plocha, 1282 - louka, 1283 - orná půda, 1286 - zahrada, 1287/1 - zahrada a 1290/1 - pastvina, zapsané nyní v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území D. u Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku.

Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem ze dne 2. 6. 1995 sp. zn. 16 C 191/93 návrh v plném rozsahu zamítl. V průběhu řízení zemřel navrhovatel K.B. a také odpůrce uvedený ad 1) žalobního návrhu F.P. Soud pokračoval proto v řízení s jejich dědici, u navrhovatelů s E.B., Ing.B.B., V.D. a A.H., u

Nahrávám...
Nahrávám...