dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 30/2000 SbNU, sv.17, K náležitostem sdělení obvinění

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 17, nález č. 30

IV. ÚS 582/99

K náležitostem sdělení obvinění

Jde-li o úmyslný trestný čin, v záznamu o sdělení obvinění musí být uvedena i subjektivní stránka trestného činu, tedy zavinění. Ignoroval-li vyšetřovatel Policie České republiky ve sdělení obvinění subjektivní stránku trestného činu, potom toto sdělení postrádá podstatnou náležitost a nelze je považovat za zákonné sdělení obvinění podle § 160 odst. 1 trestního řádu. Za tohoto stavu věci byl tedy stěžovatel vzat do vazby v rozporu s § 68 trestního řádu, podle kterého vzít do vazby lze toliko osobu, které bylo sděleno obvinění (§ 160). Právě sdělením obvinění podle § 160 trestního řádu je realizována zásada řádného zákonného procesu uvedená v čl. 8 Listiny základních práv a svobod, takže pokud toto sdělení v projednávané věci nemělo zákonný podklad, došlo i napadenými rozhodnutími obecných soudů k porušení uvedeného čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 24. února 2000 sp. zn. IV. ÚS 582/99 ve věci ústavní stížnosti JUDr. M. P. proti opatření vyšetřovatele Policie České republiky, Krajského úřadu vyšetřování v Ostravě z 27. 9. 1999 č. j. ČVS:KVV-492/10-99, usnesení Okresního soudu v Ostravě z 29. 9. 1999 sp. zn. Nt 3467/99-9 a usnesení Krajského soudu v Ostravě z 18. 10. 1999 sp. zn. 1 To 889/99-25 o vzetí stěžovatele do vazby.

I. Výrok

Usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. 9. 1999 č. j. Nt 3467/99-9 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 10. 1999 č. j. 1 To 889/99-25 se zrušují.

Ve zbývající části se ústavní stížnost zamítá.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti opatření vyšetřovatele Policie České republiky, Krajského úřadu vyšetřování v Ostravě z 27. 9. 1999 č. j. ČVS:KVV-492/10-99, usnesení Okresního soudu v Ostravě z 29. 9. 1999 sp. zn. Nt 3467/99-9 a usnesení Krajského soudu v Ostravě z 18. 10. 1999 sp. zn. 1 To 889/99-25 stěžovatel uvádí, že podle čl. 8 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů nebo způsobem, který stanoví zákon. Do tohoto jeho ústavně zaručeného práva bylo však zasaženo tím, že sdělení obvinění podle § 160 odst. 1 trestního řádu postrádá zákonné atributy, neboť zde chybí zejména jakýkoli popis subjektivní stránky jeho jednání, a že v návaznosti na toto nezákonné sdělení byl stěžovatel přesto vzat do vazby. Z těchto, jakož i dalších důvodů domáhá se vydání nálezu, jímž se napadené opatření vyšetřovatele zrušuje, případně se přikazuje Policii České republiky, Krajskému úřadu vyšetřování v Ostravě, v tomto trestním řízení dále nepokračovat, a jímž se zrušují i napadená rozhodnutí obecných soudů.

Policie České republiky, Krajský úřad vyšetřování v Ostravě, ve svém vyjádření ze dne 3. 2. 2000 uvedla, že na podkladě provedeného ohledání místa činu byly stanoveny vyšetřovací verze a v průběhu prováděného šetření byly zjištěny skutečnosti, které opravňovaly ke sdělení obvinění stěžovateli. Na podkladě shromážděných písemných materiálů byl podán návrh na vzetí stěžovatele do vazby, což se také stalo. V průběhu dosud konaného přípravného řízení nepožádal

Nahrávám...
Nahrávám...