dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 19/2001 SbNU, sv.21, K neplatnosti převodu nemovitostí uskutečněného povinnou osobou po nabytí účinnosti zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 19

I. ÚS 243/98

K neplatnosti převodu nemovitostí uskutečněného povinnou osobou po nabytí účinnosti zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Převod nemovitostí na základě kupní smlouvy registrované státním notářstvím dne 31. 10. 1991 ve prospěch jiných fyzických osob je nutno pokládat za uskutečněný v rozporu se zákonem, a tedy za absolutně neplatný podle § 5 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, který výslovně stanoví, že povinná osoba je povinna s nemovitostmi až do jejich vydání oprávněné osobě nakládat s péčí řádného hospodáře a ode dne účinnosti tohoto zákona (24. 6. 1991) nemůže tyto věci, jejich součásti a příslušenství převést do vlastnictví jiného pod sankcí neplatnosti takových právních úkonů.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 30. ledna 2001 sp. zn. I. ÚS 243/98 ve věci ústavní stížnosti J. V. a E. D. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 4. 3. 1998 sp. zn. 10 Ca 426/97, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Českém Krumlově, okresního pozemkového úřadu, ze 7. 10. 1997 č. j. PÚ 36248/97, že stěžovatelky nejsou vlastnicemi nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 3. 1998 sp. zn. 10 Ca 426/97 a rozhodnutí Okresního úřadu v Českém Krumlově, okresního pozemkového úřadu, ze dne 7. 10. 1997 č. j. PÚ 36248/97 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti stěžovatelky napadají rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 3. 1998 sp. zn. 10 Ca 426/97, kterým v rámci přezkumného řízení podle § 250q odst. 2 občanského soudního řádu bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Českém Krumlově, okresního pozemkového úřadu, ze dne 7. 10. 1997 č. j. PÚ 36248/97. Navrhují zrušení napadeného rozsudku krajského soudu, neboť mají za to, že nesprávnou interpretací ustanovení zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o půdě“) došlo k porušení jejich základních práv a svobod zaručených ústavním zákonem a mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), a to zejména čl. 11 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Stěžovatelky nesouhlasí s názorem vysloveným v napadených rozhodnutích, zejména s výkladem aplikace obou uvedených zákonů při posuzování tohoto případu. Dále nesouhlasí s tím, že předmětná nemovitost v Z. č. p. 33 jim nebyla vydána, když ostatní majetek, o který v restituci požádaly, jim vydán byl; tato nemovitost totiž byla převedena ze Státního statku D. D., s. p., na fyzické osoby kupní smlouvou ze dne 30. 10. 1991, tedy před

Nahrávám...
Nahrávám...