dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 142/1998 SbNU, sv.12, Ke konfiskaci majetku podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národaK závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 142

I. ÚS 77/97

Ke konfiskaci majetku podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
K závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu

Otázkou závaznosti rozhodnutí Ústavního soudu se Ústavní soud již zabýval např. ve věci sp. zn. I. ÚS 70/96 (viz Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu - svazek 7, vydání 1. , Praha, C. H. Beck, 1997, nález č. 29, str. 191), v níž byl vysloven tento názor:

„Čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. Ve věci samé rozhoduje Ústavní soud nálezem, který musí být odůvodněn, a v jeho výroku je obsaženo, o čem a s jakým výsledkem Ústavní soud rozhodl. Právní názor Ústavního soudu uvedený v odůvodnění takového nálezu není bez jakéhokoli právního významu, protože je výrazem či obrazem aplikace Ústavy, Listiny základních práv a svobod či odpovídající mezinárodní smlouvy o lidských právech, která má bezprostřední závaznost a přednost před zákonem ve smyslu čl. 10 Ústavy. Nerespektování takového právního názoru vyvolává nejistotu, zda obecný soud skutečně plní dispozici čl. 90 Ústavy, že je povolán především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytoval ochranu právům.“

Podobně rozhodoval Ústavní soud i ve věci sp. zn. II. ÚS 156/95 (viz tatáž Sbírka - svazek 5, nález č. 9, str. 63). Z právního názoru tam uvedeného plyne, že poněvadž je Ústavní soud nejvyšším orgánem ochrany ústavnosti, jsou obecné soudy per analogiam vázány právním názorem Ústavního soudu taktéž dle § 226 o.s.ř.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 1998 sp. zn. I. ÚS 77/97 ve věci ústavní stížnosti M. K., Z. P. a V. K. proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 25. 11. 1996 sp. zn. 29 Ca 4/94, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Prostějově, okresního pozemkového úřadu, kterým bylo určeno, že stěžovatelky nejsou vlastnicemi nemovitostí v katastrálním území R.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 1996 č. j. 29 Ca 4/94-55 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelky podaly ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 11. 1996 č. j. 29 Ca 4/94-55, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního úřadu v Prostějově, okresního pozemkového úřadu, ze dne 24. 11. 1993 č. j. PÚ 4146/92/93-To- -999. Tímto rozhodnutím vydaným podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, správní orgán určil, že stěžovatelky nejsou vlastnicemi nemovitostí v katastrálním území R., o jejichž vydání žádaly v podání ze dne 31. 12. 1992.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 25. 11. 1996 č. j. 29 Ca 4/94-55 napadené rozhodnutí správního orgánu potvrdil a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Krajský soud tak rozhodl na základě zjištění okresního pozemkového

Nahrávám...
Nahrávám...