dnes je 14.6.2024

Input:

Nález 142/1997 SbNU, sv. 9, K poučovací povinnosti soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 142

III. ÚS 198/97

K poučovací povinnosti soudu

Z tvrzení v žalobě uvedených vyplývá, že žalovaným by mohla být jak fyzická, tak i právnická osoba. Z uvedeného (jak plyne z příslušného soudního spisu) nebylo lze spolehlivě a jednoznačně dovodit, zda účastníkem řízení měla být jako podnikatel fyzická osoba nebo právnická osoba (jako nutný předpoklad k tomu, aby bylo možno hodnotit určitě a nepochybně způsobilost být účastníkem řízení, když tato způsobilost je upravena rozdílně pro osoby fyzické a osoby právnické). Za tohoto, v naznačeném slova smyslu nejasného, stavu bylo na místě vyzvat žalobce k odstranění této vady nesprávného podání, kdy nikoli všechny jeho náležitosti jsou uvedeny přesně, určitě a srozumitelně, a to postupem podle § 43 občanského soudního řádu, tedy tak, aby označení účastníků řízení bylo jednoznačné a nevzbuzovalo žádných pochybností.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 13. listopadu 1997 sp. zn. III. ÚS 198/97 ve věci ústavní stížnosti Obchodní společnosti O. proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech z 29. 11. 1996 sp. zn. 9 C 282/96 a usnesení Krajského soudu v Plzni z 31. 1. 1997 sp. zn. 10 Co 23/97 o zastavení řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 1997 č. j. 10 Co 23/97-20 a usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 11. 1996 č. j. 9 C 282/96-13 se zrušují.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 1. 1997 č. j. 10 Co 23/97-20, protože jím měla být porušena stěžovatelčina základní práva daná Ústavou a Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Okresní soud v Karlových Varech usnesením ze dne 29. 11. 1996 č. j. 9 C 282/96-13 zastavil řízení o žalobě stěžovatelky proti P. L. na zaplacení částky 348323,50 Kč s příslušenstvím. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatelka žalobu podala proti neexistujícímu subjektu, resp. subjektu bez právní způsobilosti.

Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka odvolání, v němž namítá, že soud opírá své rozhodnutí o ust. § 104 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), ačkoliv žalovaní byli zcela správně označeni. Stěžovatelka přitom vycházela z podkladů Českého statistického úřadu. Pokud soud zastával jiný názor, měl postupovat v souladu s ust. § 43 o.s.ř. a vyzvat žalobce k úpravě žaloby.

Krajský soud v Plzni usnesením č. j. 10 Co 23/97-20 ze dne 31. ledna 1997 rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil a v odůvodnění usnesení, které nabylo právní moci dne 10. 4. 1997, se shodl s názorem soudu prvého stupně. V posuzované věci bylo třeba podle krajského soudu vycházet ze zákonného ust. § 79 odst. 1 o.s.ř., kde jsou upraveny podmínky a náležitosti označení účastníků v žalobě. Ze živnostenských listů a zprávy Živnostenského úřadu v Karlových Varech vyplynulo, že žalovaný P.L. podnikal jako fyzická osoba pod různými IČO. Jestliže žaloba směřovala proti firmám, jejichž majitelem byl žalovaný P.L., avšak nikoliv proti P.L. jako podnikateli - fyzické osobě, jedná se ve smyslu § 19 o.s.ř. o označení nezpůsobilých účastníků řízení. Je zřejmé, že v dané věci žaloba měla

Nahrávám...
Nahrávám...