dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 127/2004 SbNU, sv.34, K průtahům v soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 127

I. ÚS 210/04

K průtahům v soudním řízení

Je věcí státu, aby organizoval své soudnictví tak, aby principy zakotvené v Listině základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod byly respektovány. Nedostatky v tomto směru nemohou jít k tíži občanů, kteří od soudu právem očekávají ochranu svých práv v přiměřené době.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 14. září 2004 sp. zn. I. ÚS 210/04 ve věci ústavní stížnosti P., a. s., proti jinému zásahu orgánu veřejné moci - průtahům v řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 26 Cm 1166/99.

Výrok

I. Postupem Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo porušeno základní právo stěžovatelky na projednání věci bez zbytečných průtahů zakotvené v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Krajskému soudu v Ústí nad Labem se ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené pod spisovou značkou 26 Cm 1166/99 a aby neprodleně v této věci jednal.

Odůvodnění

Stěžovatelka v ústavní stížnosti, podané k poštovní přepravě dne 7. 4. 2004, navrhla, s odvoláním na porušení čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), aby Ústavní soud uložil Krajskému soudu v Ústí nad Labem dále nepokračovat v průtazích ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 26 Cm 1166/99 a neprodleně v této věci jednat. Uvedla, že žalobou ze dne 7. 5. 1999 se domáhala proti žalované A., s. r. o., zaplacení částky ve výši 246 230 Kč s příslušenstvím. Dne 20. 9. 1999 vydal Krajský soud v Ústí nad Labem (dále též „krajský soud“) pod sp. zn. 24 Ro 1429/99 platební rozkaz, kterým žalobě vyhověl. Proti platebnímu rozkazu podala žalovaná odpor dne 26. 11. 1999 a od té doby již krajský soud neprovedl ve věci žádný úkon. Proto stěžovatelka dne 6. 3. 2003 (omylem uvedla rok 2002) podala předsedovi krajského soudu stížnost na průtahy v řízení. Podle odpovědi místopředsedkyně krajského soudu JUDr. I. R. je stížnost důvodná, ovšem ve věci nelze nic jiného činit pro nedostatek soudců a z důvodu, že v rejstříku 26 Cm se nachází cca 4200 nevyřízených spisů. Krajský soud nemůže jinak, než postupovat v souladu s časovou řadou podle nápadu věcí, a nelze proto věc stěžovatelky vyřídit přednostně.

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti, s odvoláním na judikaturu Ústavního soudu, uvádí, že je nečinností obecného soudu krácena ve svém základním právu na soudní ochranu podle čl. 38 odst. 2 Listiny, podle něhož má každý právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů.

K výzvě Ústavního soudu se k ústavní stížnosti vyjádřil krajský soud jako účastník řízení. Uvedl, že ve věci nepochybně k průtahům dochází, neboť od doručení odporu proti platebnímu rozkazu stěžovatelce dne 2. 12. 1999 nebyl ve věci učiněn žádný procesní úkon. Vzhledem k vývoji ve vyřizování věcí, které předcházejí věci stěžovatelky, lze očekávat, že k nařízení jednání dojde pravděpodobně koncem roku 2004. Důvodem průtahů ve věci je skutečnost, že je zatím jednáno ve věcech, ve kterých byla žaloba podána dříve než žaloba stěžovatelky.

Nahrávám...
Nahrávám...