dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 122/2005 SbNU, sv.37, K návrhu na zrušení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 16 až 22 (oddíl IV.) obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30. 12. 2003 č. 5/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24. 5. 2004 č. 1/2004

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 122

Pl. ÚS 1/05

K návrhu na zrušení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 16 až 22 (oddíl IV.) obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30. 12. 2003 č. 5/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24. 5. 2004 č. 1/2004

Specifikace míst užívaných jako veřejné prostranství (ve smyslu ustálené judikatury Ústavního soudu týkající se interpretace § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) je zejména nutná z důvodu právní jistoty vlastníků pozemků považovaných za veřejné prostranství, neboť přestože je z hlediska zákonné definice veřejného prostranství podle § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nepodstatné vlastnictví takového pozemku, je nepochybné, že právě vlastníci takového pozemku mají možnost bránit se (soukromoprávní cestou) zvláštnímu užívání svého pozemku.

Nález

pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) a Michaela Židlická ze dne 14.června 2005 sp. zn. Pl. ÚS 1/05 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 16 až 22 (oddíl IV.) obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30. 12. 2003 č. 5/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24. 5. 2004 č.1/2004, (nález byl vyhlášen pod č. 302/2005 Sb.).

Výrok

I. Čl. 17 obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30. 12. 2003 č.5/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24. 5. 2004 č. 1/2004, se ruší.

II. Ve zbytku se návrh ministra vnitra zamítá.

Odůvodnění

I.

Návrhem zaslaným dne 13. 1. 2005 a splňujícím obsahové i formální náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se ministr vnitra (dále též „navrhovatel“) domáhá zrušení výše citovaných ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Svojšín č. 5/2003, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, pro jejich rozpor se zákonem.

Citovaná obecně závazná vyhláška č. 5/2003 nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2004. Krajský úřad Plzeňského kraje v souladu s ustanovením § 124 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) zaslal obci Svojšín dne 18. 3. 2004 výzvu č. j. LPVV/690/04 ke zjednání nápravy předmětné vyhlášky, neboť krajský úřad shledal, že čl. 17 a 23 předmětné vyhlášky jsou v rozporu se zákonem. Na základě této výzvy obec Svojšín změnila obecně závaznou vyhláškou ze dne 24. 5. 2004 č. 1/2004 znění čl. 23. Ustanovení čl. 17 však nebylo v zákonné lhůtě změněno, a proto krajský úřad podáním ze dne 1. 9. 2004 č. j. Ř/218/04 navrhl Ministerstvu vnitra pozastavit účinnost citované obecně závazné vyhlášky obce Svojšín č. 5/2003, ve znění obecně závazné

Nahrávám...
Nahrávám...