dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 101/2009 SbNU, sv.53, K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestním stíháním skončeným zproštěním obžaloby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 53, nález č. 101

IV. ÚS 618/08

K podmínkám uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestním stíháním skončeným zproštěním obžaloby

Podmínka obsažená v ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), tzn. podmínka vyčerpání řádných opravných prostředků, vychází z obecné právní zásady prevence, neboť vylučuje odpovědnost státu v těch případech, kdy poškozený nevyužil dostupných právních prostředků k odvrácení hrozící škody. Současně však citované ustanovení umožňuje soudu zohlednit specifika konkrétního případu a nesplnění této podmínky prominout.

Jestliže stěžovatelova stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání zjevně nemohla být úspěšná, jeví se trvání na vyčerpání tohoto opravného prostředku jako přepjatý formalismus zakládající nejen porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, ale rovněž i práva na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné moci ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny, neboť interpretuje omezující podmínku stanovenou v § 8 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. způsobem rozporným s čl. 4 odst. 4 Listiny.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Michaely Židlické a Miloslava Výborného - ze dne 28. dubna 2009 sp. zn. IV. ÚS 618/08 ve věci ústavní stížnosti Bc.V.P. proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 11. 2007 č.j. 57 Co 440/2007-46, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí okresního soudu o zamítnutí stěžovatelovy žaloby na náhradu škody vzniklé stěžovateli v souvislosti s náklady obhajoby v trestním řízení, v němž byl stěžovatel zproštěn obžaloby.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 11. 2007 č. j. 57 Co 440/2007-46 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

1. Ústavnímu soudu byl dne 7. 3. 2008 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) ze dne 13. 11. 2007 č. j. 57 Co 440/2007-46.

2. Z obsahu ústavní stížnosti a z odůvodnění napadeného rozhodnutí Ústavní soud zjistil, že rozsudkem Okresního soudu v Ostravě (dále jen „okresní soud“) ze dne 11. 4. 2007 č. j. 55 C 23/2006-25 byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti České republice - Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „vedlejší účastnice“) o zaplacení částky 14 667 Kč s příslušenstvím. Předmětná částka představovala škodu, která stěžovateli vznikla v souvislosti s náklady obhajoby v trestním řízení vedeném u okresního soudu pod sp. zn. 12 T 230/2003, v němž byl stěžovatel zproštěn obžaloby z trestného činu ublížení na zdraví dle § 221 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst.1 písm. a) a b) téhož

Nahrávám...
Nahrávám...