dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 1/2004 SbNU, sv.32, Ke skutkové podstatě přestupku umístění dopravní značky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 1

IV. ÚS 98/03

Ke skutkové podstatě přestupku umístění dopravní značky

Pro posouzení, zda byl přestupek spáchán, je zcela nerozhodné, domnívala-li se stěžovatelka, že svým jednáním (byť z důvodů jí samotnou pociťovaných jako jednání po právu) naplňuje skutkovou podstatu přestupku, pakliže k naplnění skutkové podstaty přestupku nedošlo. Již z tohoto důvodu měl okresní soud přezkoumávající v dané věci rozhodnutí správních orgánů tato rozhodnutí pro jejich vadnost zrušit; jestliže tak neučinil, pak jeho postupem došlo ke zkrácení stěžovatelčina práva na řádný přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy podle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, když samotná rozhodnutí těchto orgánů byla v rozporu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 6. ledna 2004 sp. zn. IV. ÚS 98/03 ve věci ústavní stížnosti V. S. proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku z 21. 10. 2002 sp. zn. 14 C 176/99, jímž byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba proti rozhodnutí bývalého Okresního úřadu ve Frýdku-Místku z 13. 8. 1999 č. j. RD/452/280/99-a, kterým bylo zamítnuto stěžovatelčino odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu v Bystřici nad Olší, stavebního úřadu, z 8. 6. 1999 č. j. Výst. 348/99-s-1, jímž byla stěžovatelce uložena pokuta za přestupek spáchaný umístěním dopravní značky u místní komunikace.

Výrok

Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 21. 10. 2002 č. j. 14 C 176/99-62 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 12. 2. 2003, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku, kterým byla zamítnuta její žaloba na zrušení rozhodnutí Okresního úřadu ve Frýdku-Místku, referátu dopravy a silnic, ze dne 13. 8. 1999 č. j. RD/452/280/99-a. Tvrdila, že napadeným rozsudkem bylo zasaženo do jejích základních práv.

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 14 C 176/99, spis Obecního úřadu v Bystřici nad Olší č. j. Výst. 348/99-s-1 a spis bývalého Okresního úřadu ve Frýdku-Místku č. j. RD/452/280/99. Ze spisů zjistil, že rozhodnutím Obecního úřadu v Bystřici nad Olší, stavebního úřadu, ze dne 8. 6. 1999 č. j. Výst. 348/99-s-1 byla stěžovatelce uložena pokuta ve výši 2 000 Kč za spáchání přestupku podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích, kterého se měla podle odůvodnění tohoto rozhodnutí dopustit umístěním dopravní značky „Zákaz vjezdu“ u místní komunikace č. 37b „Do B.“. Stěžovatelce byla současně uložena povinnost nahradit náklady správního řízení ve výši 500 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka odvolání, které Okresní úřad ve Frýdku-Místku, referát dopravy a silnic, rozhodnutím ze dne 13. 8. 1999 č. j. RD/452/280/99-a zamítl a napadené rozhodnutí Obecního úřadu v Bystřici nad Olší potvrdil.

Jednání stěžovatelky a uložení pokuty předcházely dosud probíhající a dlouholeté spory stěžovatelky (a též jejího manžela) s obcí B. vyvolané tím, že stěžovatelka je vlastnicí (dílem výlučnou a dílem spolu se svým manželem) pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku (podle

Nahrávám...
Nahrávám...