dnes je 20.7.2024

Input:

č. 87/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku

č. 87/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku
k § 73 odst. 2 soudního řádu správního
Při rozhodování o přiznání odkladného účinku žalobě soud zjišťuje jen existenci zákonných předpokladů pro přiznání odkladného účinku žaloby uvedených v ustanovení § 73 odst. 2 s. ř. s. Povinnost tvrdit a prokázat vznik nenahraditelné újmy stíhá žalobce. Žalovaný může zpochybnit návrh na přiznání odkladného účinku z důvodu nesplnění zbývajících dvou zákonných předpokladů, tj. že přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a že přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným zájmem. Pokud tak žalovaný neučiní, nepřizná soud odkladný účinek žalobě jen v případě, že nesplnění těchto předpokladů vyplyne z obsahu soudního a správního spisu, neboť zákon neukládá soudu provádět dokazování týkající se splnění těchto předpokladů a jejich zjišťování z úřední povinnosti (ex officio).
(Podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 10. 2003, čj. 52 Ca 9/2003-144)
Věc: Eduard T. v Ú. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje o stavební povolení, o přiznání odkladného účinku žalobě.

Rozhodnutím bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí ze dne 312. 2002 bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 3. 10. 2002, jímž bylo stavebníkům v něm uvedeným vydáno podle ustanovení § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb., stavební povolení ke stavbě inženýrských sítí a komunikace.
Žalobce jako účastník stavebního řízení podal proti rozhodnutí bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí žalobu, kterou se domáhal zrušení obou zmíněných rozhodnutí pro vady řízení a nezákonnost.
Žalobce zároveň navrhl, aby soud podané žalobě přiznal odkladný účinek podle ustanovení § 73 s. ř. s. V odůvodnění tohoto návrhu uvedl, že realizace a následky napadeného rozhodnutí znamenají pro něj nenahraditelnou újmu. Podmínky pro provedení stavby stanovené rozhodnutím správního orgánu I. stupně jsou totiž systematicky porušovány, neboť po blízké komunikaci projíždějí těžké nákladní automobily v rozsahu nad limity stanovené v těchto podmínkách. Životní podmínky žalobce a jeho rodiny jsou nevyhovující vzhledem k velkému hluku, prašnosti a vibracím. Dochází k poškozování rodinného domu žalobce v důsledku nepřiměřeného dopravního provozu, přičemž hrozí i destrukce v části domu přiléhající ke komunikaci. Žalobce zároveň poukázal i na značné ohrožení bezpečnosti silničního provozu, protože žalobce, jeho rodinní příslušníci a ostatní osoby jsou v případě pohybu po komunikaci a v okolí rodinného domu žalobce ohroženi na zdraví a životě.
Žalovaný ve vyjádření k návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby jen upozornil na současný vysoký stupeň rozestavěnosti stavby a ponechal rozhodnutí o přiznání odkladného účinku na úvaze soudu.
Zúčastněné osoby ve vyjádření k návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby uvedly, že za celým řízením je skryta několikaletá snaha žalobce o zrušení uvedené komunikace a přemostění přes řeku T. a jeho záměr domáhat se zbudování nové komunikace a nového mostu. Namítly, že jejich
Nahrávám...
Nahrávám...