dnes je 13.7.2024

Input:

č. 644/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti (rozhodnutí o nákladech řízení)

č. 644/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti (rozhodnutí o nákladech řízení)
k § 35, § 46 odst. 1 písm. d) a § 104 odst. 2 soudního řádu správního
Rozhodnutím o nákladech řízení je nutno rozumět nejen rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, ale i rozhodnutí o placení nákladů řízení. Rozhodnutím o nákladech řízení ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 s. ř. s. je tedy i rozhodnutí o povinnosti zaplatit ustanovenému zástupci jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování účastníka řízení (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Kasační stížnost proti takovémuto rozhodnutí Nejvyšší správní soud odmítne [§ 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s.].
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4. 2004, čj. 2 Azs 76/2003-41)
Věc: Viktor S. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce zastoupený advokátem se kasační stížností domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 10. 2003 ve výroku, jímž krajský soud přiznal advokátu JUDr. Vladimíru B. za zastupování žalobce na základě usnesení téhož soudu ze dne 27. 8. 2003 odměnu dle ustanovení § 11, § 9 odst. 3 písm. f) a § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby (první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a zpětvzetí žaloby) v celkové výši 2000 Kč a - pod bodem b) - paušální částku náhrady hotových výdajů dle ustanovení § 13
Nahrávám...
Nahrávám...