dnes je 13.7.2024

Input:

č. 612/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: nedostatek aktivní žalobní legitimace

č. 612/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: nedostatek aktivní žalobní legitimace
k § 46 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního
Jestliže žalovaný správní orgán vydal dvě samostatná rozhodnutí proti dvěma žalobcům a oba žalobci ve společné žalobě napadají jen jedno z nich, krajský soud odmítne žalobu podanou žalobcem, který napadl rozhodnutí jeho se netýkající, neboť je podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2005, čj. 3 As 35/2004-52)
Věc: Miroslav a Milada S. v P. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o povolení stavby, o kasační stížnosti žalobců.

Žalobkyně Milada S. podala dne 13.12. 2002 odvolání proti rozhodnutí Okresního národního výboru Plzeň-sever, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 25. 7. 1989, kterým byla Ladislavu T. a Ivaně T. povolena stavba rekreační chaty v katastrálním území K. Odvolání žalobkyně zdůvodnila především tím, že ve stavebním řízení s ní nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, i když s ní takto mělo být jednáno. Proti shora uvedenému rozhodnutí správního orgánu I. stupně podal dne 5. 12. 2002 odvolání rovněž žalobce Miroslav S., a to ze shodných důvodů jako žalobkyně.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 2. 2003 zamítl jako nepřípustné jednak odvolání žalobkyně Milady S., a jednak rozhodnutím ze dne 12. 2. 2003 zamítl jako nepřípustné rovněž odvolání žalobce Miroslava S. proti témuž rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Oba žalobci se posléze domáhali žalobou zrušení rozhodnutí Okresního národního výboru Plzeň-sever ve spojení s rozhodnutím žalovaného ze dne 17. 2. 2003.
Krajský soud v Plzni žalobu odmítl usnesením ze dne 11. 5. 2004, a to ve vztahu k žalobkyni Miladě S. proto, že žaloba je podle soudního řádu správního nepřípustná, jelikož žalobkyně nevyčerpala řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem [§ 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 68 písm. a) s. ř. s.]: nevyčerpáním řádného opravného prostředku je totiž třeba rozumět nejen jeho nepodáni
Nahrávám...
Nahrávám...