dnes je 21.7.2024

Input:

č. 35/2003 Sb. NSS, Místní poplatky: rozhodování obce v samostatné a přenesené působnosti

č. 35/2003 Sb. NSS
Místní poplatky: rozhodování obce v samostatné a přenesené působnosti
k § 37 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 14 odst. 1 a § 21 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 302/1992 Sb.
k § 76 odst. 2 soudního řádu správního
O uložení pokuty podle § 37 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, mohla obec jako správce místního poplatku rozhodnout za účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jen ve své samostatné působnosti, protože jí žádný zákon neukládal, aby tak učinila v přenesené působnosti. V případě, že obec prostřednictvím svého orgánu přesto rozhodla o uložení takové pokuty v přenesené působnosti, bylo její rozhodnutí nicotné.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 7.2003, čj. 30 Ca 241/2000-47)
Prejudikatura: a) k samostatné a přenesené působnosti obce - Soudní judikatura ve věcech správních, č. 714/2000, b) k ukládání pokuty podle § 37 daňového řádu -Čáslavský, M. a kol.: Daňové judikáty - 1. díl, Linde Praha, a. s., 1999, str. 206-214; rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 27.2.1997, sp. zn. 30 Ca 183/95; rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.4.1997, čj. 31 Ca 94/96-20.
Věc: Obchodní společnost A., s. r. o., proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o uložení pokuty.

Na základě odvolání právnické osoby A., s. r. o., „změnil“ dne 22. 6. 2000 Okresní úřad v Klatovech rozhodnutí Městského úřadu Železná Ruda o uložení pokuty 147 000 Kč této obchodní společnosti tak, že uvedenou sankci ponechal ve stejné výši.
Žalobou ze dne 24. 8. 2000 se obchodní společnost A. (jako žalobce) domáhala soudního přezkoumání pravomocného rozhodnutí Okresního úřadu v Klatovech (žalovaného) ze dne 22. 6. 2000, jímž bylo na základě jejího odvolání „změněno“ rozhodnutí Městského úřadu Železná Ruda ze dne 2. 5. 2000, kterým jí byla podle § 37 odst. 1 daňového řádu uložena pokuta ve výši 147 000 Kč. Takto byl žalobce postižen za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy v oblasti správy místního poplatku, protože správci poplatku neohlásil vznik své poplatkové povinnosti vyplývající ze skutečnosti, že v roce 1999 uvedl do provozu 29 výherních hracích přístrojů a v roce 2000 uvedl do provozu 30 takových přístrojů. Výši uvedené sankce však žalovaný nezměnil.
V prvním žalobním bodu žalobce namítal, že Městský úřad Železná Ruda jako orgán vykonávající státní správu vydal předmětné rozhodnutí s odkazem na to, že je příslušný k vybírání místního poplatku za výherní hrací přístroje podle obecně závazné vyhlášky č. 1/99, o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj. V citované vyhlášce (čl. I odst. 2) je sice uvedeno, že výkon správy tohoto poplatku provádí městský úřad, avšak ustanovení je v rozporu s § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Vzhledem k tomuto ustanovení a s použitím systematického a logického výkladu zákona o obcích a s ohledem na to, že žádný zákon nevymezuje správu místních poplatků jako výkon přenesené působnosti obce, je zřejmé, že správa místních poplatků náleží do samostatné působnosti obce. To lze ostatně dovodit i z § 1 zákona č. 565/1990 Sb.,o
Nahrávám...
Nahrávám...