dnes je 13.7.2024

Input:

č. 337/2004 Sb. NSS, Kompetenční spory: vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

č. 337/2004 Sb. NSS
Kompetenční spory: vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
k § 2 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
k § 129 odst. 2 soudního řádu správního
Rozhodnout o opravném prostředku proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, podaném před 1.1. 2003 prostřednictvím příslušného katastrálního úřadu a doručeném krajskému soudu až po tomto datu, náleží soudu v občanském soudním řízení.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 15. 7. 2004, čj. Konf 2/2004-21)
Věc: Kompetenční spor o věcnou příslušnost mezi senátem č. 35 Krajského soudu v Brně a specializovaným senátem pro věci správního soudnictví č. 29 téhož krajského soudu, za účasti navrhovatelky (žalobkyně) - společnosti s ručením omezeným L. - a odpůrce Katastrálního úřadu Brno-město, o vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Dne 6. 1. 2004 se obrátil senát č. 35 Krajského soudu v Brně na zvláštní senát s návrhem na zahájení řízení o kompetenčním sporu, který vznikl mezi ním a specializovaným senátem pro věci správního soudnictví č. 29 téhož soudu, ve věci opravného prostředku žalobkyně - společnosti s ručením omezeným L. - proti Katastrálnímu úřadu Brno-město o vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti:
Dne 1. 10. 2001 byl Katastrálnímu úřadu Brno-město podán návrh na povolení vkladu práva do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu vlastnických práv k nemovitostem uzavřené dne 8. 8. 2001 mezi akciovou společností K. a žalobkyní. Rozhodnutím ze dne 30. 8. 2002 zamítl Katastrální úřad Brno-město návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V souladu s tehdy platnou právní úpravou podala společnost s ručením omezeným L. proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek ke Krajskému soudu v Brně, a to prostřednictvím Katastrálního úřadu Brno-město, kterému byl tento opravný prostředek doručen dne 25. 11. 2002; ten jej podáním ze dne 11. 2. 2003 postoupil Krajskému soudu v Brně, jemuž byl doručen 13. 2. 2003, tedy po nabytí účinnosti soudního řádu správního, který s účinností od 1.1. 2003 založil pravomoc krajských soudů jednat a rozhodovat ve správním soudnictví; k témuž datu nabyl účinnosti i zákon č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, jímž byl v čl. VI novelizován občanský soudní řád tak, že v jeho nové části páté bylo upraveno řízení ve věcech vymezených v § 7 odst. 1 občanského soudního řádu, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem než soudem, a v § 249 odst. 2 byla založena (jako výjimka) věcná příslušnost krajských soudů rozhodovat jako soudy prvního stupně ve věcech vkladu práva k nemovitostem. Senát č. 35, jemuž byla věc dle rozvrhu práce soudu přidělena, ji přípisem ze dne 24. 2. 2003 předal specializovanému senátu pro věci správního soudnictví. Vyjádřil přitom názor, že věc měla být zapsána do rejstříku věcí správního soudnictví a poté odmítnuta podle § 129 odst. 2
Nahrávám...
Nahrávám...