dnes je 20.7.2024

Input:

č. 329/2004 Sb. NSS, Správní trestání: lhůta pro uložení sankce

č. 329/2004 Sb. NSS
Správní trestání: lhůta pro uložení sankce
k § 47b a § 87 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 15/1998 Sb. (před novelou provedenou zákonem č. 362/2000 Sb.)
Ustanovení § 87 odst. 2 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 362/2000 Sb., je nutno vykládat tak, že pokutu lze pravomocně uložit do jednoho roku ode dne, kdy se Komise pro cenné papíry dozvěděla o skutečnostech rozhodných pro uložení pokuty, nikoliv tak, že stačí, když je v uvedené lhůtě vydáno nepravomocné správní rozhodnutí. Z citovaného ustanovení nelze dovodit, že lhůta pro uložení pokuty začíná běžet, až když se Komise pro cenné papíry dozví o všech rozhodných skutečnostech.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2004, čj. 5 A 1/2001-56)
Prejudikatura: srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 317/1998, č. 553/1999 a č. 684/2000.
Věc: Ondřej M. v P. proti Komisi pro cenné papíry o pokutu za porušení zákona o cenných papírech.

Komise pro cenné papíry uložila rozhodnutím ze dne 2. 5. 2000 žalobci pokutu 200 000 Kč za porušení § 46 odst. 1 a § 47b odst. 1 písm. a) a e) zákona o cenných papírech za to, že jako obchodník s cennými papíry uzavíral v době od 1. 4. 1998 do konce roku 1999 jako mandant mandátní smlouvy s mandatáři, kterými byly osoby bez povolení k obchodování s cennými papíry, přičemž předmětem mandátních smluv byl závazek mandatářů vyhledávat a získávat pro žalobce klienty, kteří budou mít v úmyslu nechat si obstarat prodej svých cenných papírů, a v zastoupení a jménem žalobce budou s těmito klienty uzavírat komisionářské smlouvy, na jejichž základě budou klienti jako komitenti prodávat či nakupovat své cenné papíry prostřednictvím mandanta jako komisionáře, a dále že poškozoval své klienty tím, že jim za převáděné cenné papíry vyplácel ceny nižší než kurzy, kterých převáděné cenné papíry dosahovaly na veřejných trzích.
V řízení o rozkladu prezidium Komise změnilo rozhodnutím ze dne 30. 11. 2000 rozhodnutí v I. stupni vydané, pokutu uložilo ve stejné výši, a to za porušení § 47b odst. 1 písm. a) zákona o cenných papírech. Z popisu skutku vyplývá, že žalobce jako obchodník s cennými papíry uzavíral v době od 1.4.1998 do konce roku 1999 jako mandant mandátní smlouvy s mandatáři, kterými byly osoby bez povolení k obchodování s cennými papíry, přičemž předmětem mandátních smluv byl závazek mandatářů vyhledávat a získávat pro žalobce klienty, kteří budou mít v úmyslu nechat si obstarat prodej svých cenných papírů, a v zastoupení a jménem žalobce budou s těmito klienty uzavírat komisionářské smlouvy, na jejichž základě budou klienti jako komitenti prodávat či nakupovat své cenné papíry prostřednictvím mandanta jako komisionáře, a dále že poškozoval své klienty tím, že jim za převáděné cenné papíry vyplácel ceny nižší než kurzy, kterých převáděné cenné papíry dosahovaly na veřejných trzích.
Žalobce v žalobě mimo jiné namítl, že žalovaná překročila subjektivní lhůtu jednoho roku pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 87 odst. 2 zákona o cenných papírech. Napadené rozhodnutí totiž bylo žalobci doručeno dne 4. 1. 2001, přičemž stížnost RNDr.
Nahrávám...
Nahrávám...