dnes je 23.7.2024

Input:

46/2000 F.z., Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

46/2000 F.z., Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Opatření
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Eminger, tel. 5704 4007
Čj. 283/76 106/2000
 
ze dne 10. listopadu 2000
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2000 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze
1.  okresní úřady
2.  obce (včetně dobrovolných svazků obcí)
3.  rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů. Tímto opatřením se ruší opatření Ministerstva financí ČR čj. 283/89 069/1997 ze dne 4. prosince 1997, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 12/1997.
 
Ministr financí:
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r.
 
Příloha k čj. 283/16 106/2000
Pokyny Ministerstva financí k roční účetní uzávěrce okresních úřadů, obcí a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací
Oddíl I
Okresní úřady, obce a jimi zřizované rozpočtové organizace (dále jen organizace)
A. Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy týkající se roku 2000. Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžních ústavů, dále je nutno vyúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 2000 v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci majetku a závazků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům, jednak zálohovaným organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 2000, tvorbu zdrojů k profinancovanému hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku, neuhrazené faktury v případě, kdy kniha došlých faktur nahrazuje účet dodavatelů.
2. Organizace vyúčtují vrácení nespotřebovaných finančních prostředků z vkladového výdajového účtu na základní běžný účet okresního úřadu nebo obce, takže vkladový výdajový účet musí být po tomto převodu bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 211 - Financování výdajů rozpočtových organizací a ve prospěch účtu 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, rozpočtová položka 4134 - Převody z rozpočtových účtů, případně rozpočtová položka 4140 - Převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (příjmy).
3. Organizace provedou převod zůstatku příjmového účtu rozpočtových organizací na základní běžný účet okresního úřadu nebo obce. Po tomto převodu je příjmový účet bez zůstatku. Účtuje se na vrub účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací a ve prospěch
Nahrávám...
Nahrávám...