dnes je 21.7.2024

Input:

41/2002 F.z., Pokyn č. D-234: Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy

41/2002 F.z., Pokyn č. D-234: Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy
Pokyn č. D-234
Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), vydává tento pokyn.
 
Referent: Ing. Čapková, tel. 5704 2576
Č j. 181/99 749/2001
Ing. Hajná, tel. 5704 3006
ze dne 23. dubna 2002
Sdružení osob podle § 829 ObčZ nemá právní subjektivitu a je sdružením jednotlivých účastníků, kteří se sdružují, aby se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu.
Každý plátce, který je účastníkem sdružení, podnikající společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy, je povinen postupovat podle ZDPH.
Podle § 11 odst. 1 a 2 ZDPH je plátce povinen vést záznamy pro daňové účely potřebné pro správné stanovení daňového základu a daně. Plátci, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení, jsou povinni podle § 11 odst. 3 ZDPH vést evidenci podle odstavců 1 a 2 za celé sdružení odděleně a evidenci vede určený účastník sdružení.

I. Registrace a zrušení registrace
Podle § 5 odst. 2 ZDPH osoby podléhající dani, které uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy a součet jejich celkového obratu v rámci sdružení a obratů těchto osob mimo sdružení překročí 750 000 Kč za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí měsíce, jsou povinny předložit jednotlivě přihlášku k registraci do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy překročily uvedený obrat a plátci se stávají od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento obrat překročily.
Jestliže se osoba podléhající dani, podnikající společně ve sdružení, stane plátcem, jsou ostatní osoby ve sdružení podléhající dani povinny předložit přihlášku k registraci k datu účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci tohoto účastníka sdružení a od tohoto data se také stávají plátci.
Osoba podléhající dani, která uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem, je povinna ke dni uzavření smlouvy předložit přihlášku k registraci a plátcem se stává tímto dnem.
V případě uzavření smlouvy o sdružení mezi plátcem a osobou nepodléhající dani je pro registraci osoby nepodléhající dani rozhodující, za jakým účelem se s plátcem sdružila. Jestliže se sdruží s plátcem za účelem podnikání, kromě uskutečňování zdanitelných plnění osvobozených od daně podle § 25 ZDPH, stává se osobou podléhající dani ke dni uzavření smlouvy o sdružení.
Jestliže se však s plátcem sdruží např. subjekt, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, k činnosti, pro kterou byl založen nebo zřízen, nevyplývá pro něho povinnost se zaregistrovat k dani, protože se nestává osobou podléhající dani. Pokud se tento subjekt sdruží s plátcem k činnosti, kterou by vykonával
Nahrávám...
Nahrávám...