dnes je 14.7.2024

Input:

409/2003 Sb., Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.12.2019

č. 409/2003 Sb., Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.12.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2003
k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
251/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
mění § 10 odst. 1
368/2008 Sb.
(k 7.10.2008)
mění § 10 odst. 1
442/2009 Sb.
(k 11.12.2009)
mění § 10 odst. 3
452/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 7 a přílohy
63/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 3 odst. 1 a 3, § 4, § 6 odst. 5 písm. a) a v příloze č. 1 přílohy B 1 až B 4 ke vzoru 4
91/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 1 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
475/2017 Sb.
(k 29.12.2017)
mění § 10 odst. 1
185/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 10
39/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 3 a přílohy č. 1 a 2; nové přechodné ustanovení
265/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
mění § 6
Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 70 písm. a) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”) v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 70 písm. b) zákona, v dohodě s Ministerstvem financí podle § 70 písm. c) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí, jakož i s Ministerstvem financí podle § 70 písm. d) zákona:
Postup obecních úřadů při sestavování a vedení seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu
§ 1
(1)  Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu1) se vede samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu v knize, systémem kartotéky, nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle stálých volebních okrsků a samostatných volebních okrsků) a v rámci těchto okrsků podle důvodů, na základě kterých byl volič do seznamu zanesen.
(2)  V seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se u každého voliče eviduje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. U voliče, který je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapsán na základě své žádosti podle § 29 odst. 1 zákona, se dále uvede jeho rodné příjmení a stát a místo jeho narození. V poznámce se uvede, ve kterém členském státě Evropské unie, které obci, popř. volebním okrsku, byl volič pro volby do Evropského parlamentu dosud veden ve volební evidenci a zda byl do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zanesen na základě vlastní žádosti podle § 29 zákona nebo do něj byl převeden ze stálého seznamu voličů, popřípadě dodatku stálého seznamu voličů,4) z evidence obyvatel,3) anebo do něj byl nahlášen velitelem nebo správcem příslušného zařízení.)
§ 2
(1)  Zápisy o případných změnách údajů v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu provádí obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad”) na základě oznámení toho, kdo dal k takové změně podnět.
(2)  Obecní úřad 2 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu tak, že odpovědný pracovník obecního úřadu seznam podtrhne, uvede datum uzavření, počet vyškrtnutých voličů a údaje podepíše.
(3)  Po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již obecní úřad změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá tuto informaci okrskové volební komisi.
Postup ministerstva při předávání podkladů z kandidátních listin Českému statistickému úřadu
§ 3
(1)  Ministerstvo průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů
Nahrávám...
Nahrávám...