dnes je 16.7.2024

Input:

156/1998 Sb., Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění účinném k 1.11.2023

č. 156/1998 Sb., Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění účinném k 1.11.2023
ZÁKON
ze dne 12. června 1998
o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
308/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (celkem 32 novelizačních bodů)
308/2000 Sb.
(k 1.5.2004)
týká se pouze § 3 odst. 1 písm. a) a nově doplněného odst. 8 v § 7
147/2002 Sb.
(k 1.6.2002)
mění (§ 6 odst. 3, § 10 odst. 2, 3, 4 a 6)
317/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění 33 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 461/2004 Sb.
 
 
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 14c odst. 6 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 18
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění § 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14a a 14b
9/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
mění; celkem 46 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 3a odst. 2 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 14b odst. 6
490/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 13 odst. 1 písm. b) a vkládá nový § 13a
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
263/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 odst. 5
61/2017 Sb.
(k 1.5.2017)
mění, celkem 48 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 14, § 14a a § 14b
295/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 3, § 3b, § 9, § 10 a § 11
299/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění, nové přechodné ustanovení
299/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
nabývají účinnosti ustanovení § 9 odst. 7 písm. c) a odst. 8
299/2021 Sb.
(k 16.7.2022)
mění § 1 odst. 5 a poznámky pod čarou
87/2023 Sb.
(k 6.4.2023)
ruší § 13a
277/2023 Sb.
(k 1.11.2023)
mění § 9 odst. 8
277/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 9 odst. 8 - dosud neuvedeno
277/2023 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 9 odst. 8 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje
a)  podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů,
b)  podmínky agrochemického zkoušení zemědělských půd,
c)  podmínky zjišťování půdních vlastností lesních pozemků a některé podmínky používání upravených kalů1a) ,
d)  podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání sedimentů,
e)  působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně pravomoci ukládat správní tresty.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty, které jsou určeny výhradně pro vývoz a jsou takto zřetelně označeny,
b)  hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty poskytované v množství nezbytném pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví.
(3)  Ustanovení tohoto zákona se použijí na upravené kaly a na sedimenty jen tehdy, je-li to v nich výslovně uvedeno a v rozsahu jimi stanoveném.
(4)  Na hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinné biostimulanty a substráty, které jsou určeny k použití jako suroviny k dalšímu zpracování, se použijí ustanovení § 7, 8, 12, 13 a § 14 až 14b.
(5)  Na hnojivé výrobky EU se použijí ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU2) a dále ustanovení tohoto zákona o skladování (§ 8), používání (§ 9), odborném dozoru (§ 12), zvláštních opatřeních (§ 13) a přestupcích (§ 14 až 14b).
(6)  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ústav”) vykonává činnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí přímo použitelný předpis Evropské unie o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu2a) .
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  hnojivem látka způsobilá poskytnout účinné množství živin pro výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce,
b)  minerálním hnojivem hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy ve formě minerálních látek získaných extrakcí nebo jiným fyzikálním nebo chemickým postupem; za minerální hnojivo se považuje také dusíkaté vápno, močovina a její kondenzační a asociační produkty a hnojivo obsahující stopové živiny ve formě chelátů nebo komplexů,
c)  organickým hnojivem hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy v organické formě,
d)  organominerálním hnojivem hnojivo, v němž jsou deklarované živiny obsaženy v minerální a organické formě,
e)  kapalným hnojivem
Nahrávám...
Nahrávám...