dnes je 16.7.2024

Input:

123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění účinném k 29.7.2023

č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění účinném k 29.7.2023
ZÁKON
ze dne 13. května 1998
o právu na informace o životním prostředí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 13
6/2005 Sb.
(k 6.1.2005)
29 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8 odst. 1 písm. a) nahrazuje slova
380/2009 Sb.
(k 14.11.2009)
mění § 1, § 2; vkládá § 11a až 11e a § 15a; nové přechodné ustanovení
ÚZ 6/2010 Sb.
 
 
83/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
241/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění
241/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 8, § 9, § 14; vkládá § 8a; nové přechodné ustanovení
429/2022 Sb.
(k 5.1.2023)
mění § 11c odst. 1
224/2023 Sb.
(k 29.7.2023)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o životním prostředí a na včasné a úplné informace o životním prostředí,1a) na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany povinných subjektů. Stanoví
a)  podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
b)  přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k dispozici pro tyto subjekty,
c)  základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění informace,
d)  aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí, podporu používání zařízení umožňující dálkový přístup a podporu zpřístupňování informací prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací,
e)  pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová data pro účely politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí (INSPIRE) a zpřístupňování prostorových dat prostřednictvím síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE (dále jen „geoportál”),
f)  vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.
(2)  Zpřístupňování údajů získaných pro statistické účely a zpřístupňování statistických informací se řídí zvláštním zákonem.2)
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  informacemi o životním prostředí (dále jen „informace”) informace v jakékoliv technicky proveditelné podobě, které vypovídají zejména o
1.  stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu,
2.  připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav životního prostředí a jeho složek,
3.  stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření, odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o důsledcích těchto emisí,
4.  využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost,
5.  vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí,
6.  správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního prostředí chráněných podle zvláštních předpisů,
7.  ekonomických a finančních analýzách použitých v
Nahrávám...
Nahrávám...