dnes je 16.7.2024

Input:

č. 119/2004 Sb. NSS, Právo na informace: informace o zdravotním stavu

č. 119/2004 Sb. NSS
Právo na informace: informace o zdravotním stavu
k § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
k § 23 odst. 1, § 69 a § 70 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 548/1991 Sb.
I. Ministerstvo zdravotnictví je sice povinným subjektem pro poskytování informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, avšak není povinno sdělovat občanu informace o jeho zdravotním stavu, neboť to není předmětem jeho činnosti (§ 69 a § 70 zákona. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).
II. Státní ani nestátní zdravotnická zařízení nejsou povinnými subjekty dle ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a informace o zdravotním stavu proto poskytují pouze v rozsahu stanoveném v § 23 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, čj. 5 A 68/2000-98)
Věc: Ing. Josef V v Ú. proti Ministerstvu zdravotnictví o poskytnutí informace.

Žalobou ze dne 17. 4. 2000 napadl žalobce rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 6. 4. 2000, kterým byl zamítnut jeho rozklad proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. 3. 2000 a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.
Ve správním řízení požadoval žalobce poskytnutí originálu posudku odborného konzultanta Ministerstva zdravotnictví z oboru neurologie doc. MUDr. Zbyňka K., Csc, ze dne 24. 5. 1995. Správní orgán I. stupně zamítl žádost žalobce o poskytnutí originálu uvedeného posudku či jeho kopie ověřené kriminalistickou laboratoří, zároveň však rozhodl o doručení kopie posudku v zákonné třicetidenní lhůtě za úhradu vynaložených nákladů ve výši 165, 50 Kč. Své rozhodnutí odůvodnil správní orgán I. stupně tím, že nemá k dispozici originál uvedeného posudku; zákon o svobodném přístupu k informacím navíc nestanoví povinnost poskytovat informace formou zaslání originálních dokumentů. S uvedenou právní argumentací se ztotožnil i vedoucí ústředního orgánu státní správy v napadeném rozhodnutí.
Žalobce ve své žalobě zpochybnil postup správního orgánu I. i II. stupně při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a namítal, že pro dotčené správní orgány nemůže být problémem vyžádat originál posudku od příslušného zdravotnického zařízení. Navíc má žalobce za to, že mu byl neoprávněně vyměřen poplatek za pořízení fotokopie posudku. Žalobce přitom trval na zaslání originálu posudku, neboť měl obavy z falšování zdravotní dokumentace. Z výše uvedených skutečností dovodil žalobce porušení svého práva na svobodný přístup k informacím, a navrhl proto zrušení rozhodnutí správních orgánů obou stupňů a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Žádal zároveň, aby soud uložil poliklinice v Ú., s. r. o., a Masarykově nemocnici v Ú. vydání jeho zdravotní dokumentace.
Ve vyjádření ze dne 12. 6. 2001 žalovaný správní orgán uvedl, že na poskytování informací o zdravotním stavu se zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
Nahrávám...
Nahrávám...