dnes je 21.2.2024

Input:

Zásada procesní autonomie členských států EU

1.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.2 Zásada procesní autonomie členských států EU

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Princip subsidarity

V evropském právu má klíčový význam princip subsidiarity. Pro testování toho, zda je naplněn obsah principu subsidiarity, jsou využívána zvláště dvě kritéria.

Za prvé je třeba prokázat větší efektivnost unijní akce (toto hodnocení patrně nebude oproštěno od politického zabarvení), za druhé jde o kritérium obecného souhlasu s cílem akce s tím, že předmětná akce svým rozměrem a důsledky přesahuje rámec jednoho či několika států.

Výkon pravomocí přenesených na orgány EU se řídí principem subsidiarity v tom smyslu, že Unie jedná v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, zejména z důvodu rozsahu či účinků aktivity, může být dosaženo na úrovni Unie.

Princip proporcionality

Podle principu proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů zřizovacích smluv EU. Správní pravomoc může být uplatněna výlučně pro dosažení cíle určeného příslušným předpisem. Princip proporcionality vyžaduje, aby prostředky byly přiměřené k účelu, pro nějž jsou použity, a přijatá opatření byla zaměřena k vyvážení střetu veřejných a soukromých zájmů a nezasahovala do práv a zájmů soukromých osob nad nezbytnou míru. Každému z relevantních faktorů musí správní akt určit jeho váhu. Nerelevantní faktory musejí být z úvah vyloučeny.

Principy subsidiarity a proporcionality je třeba aplikovat tak, aby byla zachována institucionální rovnováha a dělba moci mezi orgány EU, členských států a územních i zájmových samospráv. Princip subsidiarity se úzce dotýká principu proporcionality rovněž v ustanovení o nutnosti minimalizovat nepříznivé dopady subsidiárního opatření nejen na ústřední, ale i na regionální a lokální úrovni.

Z principů subsidiarity a proporcionality byla v evropském právu vyvozena zásada procesní autonomie členských států EU, která nalezla své

Nahrávám...
Nahrávám...