dnes je 23.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Darovací smlouva pro případ smrti dle § 2063 NOZ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.19.5
Vzor s výkladem – Darovací smlouva pro případ smrti dle § 2063 NOZ

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Smluvní strany:

Ludmila Mátlová

narozená 1. 4. 1944

rodné číslo 445101/123

bytem Čechova 1, Praha 1, Nové Město

(dále jen "dárkyně")

a

Jan Panáček

narozen 1. 2. 1988

rodné číslo 880201/1244

bytem Kapounova 4, Praha 1

(dále jen "tichý obdarovaný")

(dárkyně a obdarovaný společně dále jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu

(dále jen "smlouva")

Článek I

1.1 Dárkyně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 123, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1 – bytový dům stojící na pozemku parc. č. 123, s veškerými součástmi a příslušenstvím, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1234, v k. ú. Nové Město, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

1.2 Dárkyně nabyla vlastnické právo k nemovitým věcem uvedeným v tomto článku bodě 1.1 této smlouvy na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 1D 444/2008 ze dne 1. 12. 2008, které nabylo téhož dne právní moci, v řízení o dědictví po své matce Květě Skácelové, zemřelé dne 1. 3. 2008. Dárkyně prohlašuje, že byla jediným dědicem své matky.

Článek II

2.1 Dárkyně touto smlouvou daruje obdarovanému pro případ své smrti a za podmínky specifikované v čl. III této smlouvy všechny výše uvedené nemovité věci, a to pozemek parc. č. 123, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1 – bytový dům stojící na pozemku parc. č. 123, s veškerými součástmi a příslušenstvím (dále jen "předmět daru"), vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1234, v k. ú. Nové Město, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, tak, že se obdarovaný stane jejich výlučným vlastníkem.

2.2 Obdarovaný prohlašuje, že výše uvedený předmět daru za stanovených podmínek do svého výlučného vlastnictví tímto bezvýhradně přijímá.

Článek III

3.1 Dárkyně bezplatně daruje obdarovanému předmět daru uvedený v čl. I a II této smlouvy spolu se stanovením podmínky, že se obdarovaný dožije úmrtí dárkyně, tj. tzv. ji přežije. Nepřežije-li obdarovaný dárkyni, dohodly se smluvní strany, že tato smlouva pozbývá platnosti.

3.2 K převodu vlastnického práva k předmětu daru podle této smlouvy dojde až po úmrtí dárkyně, a to za podmínky, že obdarovaný dárkyni přežije. Vlastnické právo k předmětu daru se nabývá vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Článek IV

4.1 Dárkyně a obdarovaný se dohodli, že nedílnou součástí této smlouvy (jako její příloha) bude listina o vzdání se práva dárkyně dar odvolat.

Článek V

5.1 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Nahrávám...
Nahrávám...