dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor - Plná moc k podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.2.2 Vzor – Plná moc k podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Plná moc

Podepsaná obchodní společnost Alfa, a. s., IČO: 123 45 678, se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 12435, zastoupená Karlem Vorlíčkem, předsedou představenstva (dále jen „Zmocnitel”),

tímto zmocňuje

ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v účinném znění, Ing. Karla Vopičku, dat. nar. 12. května 1977, bydlištěm Dělostřelecká 1765/22, Praha 6, PSČ: 160 00 (dále jen „Zmocněnec”),

k podávání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku a k zastupování Zmocnitele v řízení před rejstříkovým soudem, a to ve věci zápisu změny členů představenstva, o kterých rozhodla valná hromada Zmocnitele dne 20. 6. 2019.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn zejména, nikoliv však výlučně, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, podávat opravné prostředky nebo námitky a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat a potvrzovat, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc se řídí právem České republiky.

Zmocněnec není oprávněn si za sebe zmocnit zástupce.

Dne ………………………………….

……………………………………….

Alfa, a. s.,

Karel Vopička, předseda představenstva

(úředně ověřený podpis nutný)

Komentář:

Plná moc k podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku je tzv. procesní plnou mocí. Platí tedy pro ni zvláštní pravidla.

Nahrávám...
Nahrávám...