dnes je 21.7.2024

Input:

Ukládací znaky, skartační znaky a skartační lhůty spisového a skartačního plánu

28.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.0.6 Ukládací znaky, skartační znaky a skartační lhůty spisového a skartačního plánu

reed

Vzor ke stažení zde

Vzor
SKARTAČNÍ ZNAKY

Příklad

Skartační znaky „ A ”, „ S ” a „ V „určují, jak má být po uplynutí skartační lhůty s dokumenty naloženo:

  • znak „ A ” (archiv) – do této skupiny se zařazují dokumenty trvalé hodnoty, které budou po posouzení ve skartačním řízení předány příslušnému archivu podle doby vzniku dokumentu k trvalému uložení,

  • znak „ S ” (stoupa) – do této skupiny se zařazují dokumenty, které po uplynutí skartační lhůty budou po posouzení ve skartačním řízení a vydání protokolu o skartačním řízení zničeny,

  • znak „ V ” (výběr) – do této skupiny jsou zařazovány dokumenty, u nichž ve skartačním řízení úřad navrhuje a archiv posoudí, které z nich budou předány k trvalému uložení do archivu a které budou zničeny. Při jejich odborném posuzování je na požádání povinen spolupracovat útvar příslušný odbor nebo útvar, v němž dokument vznikl nebo byl vyřízen.

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN

Ukládací znaky spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin dokumentů

Jednotlivé skupiny ukládacích znaků    ukládací znaky od – do   
Znaky všeobecné    51–98   
Organizace činnosti    101–108   
Agenda kontroly a interního auditu    111–114   
Personální práce    117–123   
Finance    176–182   
Životní prostředí, zemědělství    201–250   
Živnostenský úřad    251   
Správa majetku kraje    254   
Doprava a silniční hospodářství    276–282   
Cestovní ruch    306   
Územní plánování a stavební řád    326–340   
Kultura    401–411   
Školství a sport    451–457   
Zdravotnictví    526–537   
Sociální péče    552–559   
Požární ochrana    582   
Všeobecná vnitřní správa,
ochrana veřejného pořádku   
603–625   
Státní sociální podpora    702–706   
Zvláštní písemnosti    998   
Ukládací
znak
(podznak)    
Heslo    Skartační
znak/lhůta   
ZNAKY VŠEOBECNÉ       
51    Dokumenty hejtmana a ředitele úřadu
(dokumenty, které nelze zařadit do jiných věcných skupin) 
 
   
51.1    Dokumenty starosty    V/10   
51.2    Dokumenty tajemníka obecního/městského) úřadu    V/10   
52    Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi       
52.1    Součinnost se správními úřady    V/5   
52.2    Součinnost s jinými organizacemi    V/5   
52.5    Meziregionální spolupráce    V/5   
           
53    Organizace, členění a působnost úřadu       
53.1    Systemizace úřadu    A/5 1)   
53.2    Interní akty řízení (řády, směrnice, příkazy) a další řídící předpisy    A/5 1)   
           
54    Řízení, kontrola a metodická činnost:       
54.1    u organizačních složek    V/5   
54.2    u příspěvkových organizací, jichž je obec zřizovatelem    V/5   
54.3    krajskými a ústředními správními úřady    V/5   
           
56    Smlouvy (nejsou-li nedílnou součástí příslušných dokumentů a spisů):       
56.1    obchodní    V/5 1)   
56.2    nájemní    S/5 1)   
56.3    majetkoprávní    A/5 1)   
56.4    kolektivní    A/5 1)   
56.5    o spolupráci    A/5 1)   
56.6    veřejnoprávní    A/5 1)   
56.7    darovací    V/5 1)   
56.8    o dílo    S/5 1)   
56.9    ostatní    V/5 1)   
           
57    Statistika, výkaznictví       
57.1    Časové řady ukazatelů    V/5 1)   
57.2    Roční výkazy    A/5   
57.3    Výkazy s kratší než roční periodicitou    S/5   
57.5    Jednorázové soupisy    S/5 2)   
57.6    Podkladový materiál k výkazům    S/5 2)   
           
58    Automatizace, výpočetní technika       
58.1    Programová dokumentace    S/5 3)   
58.2    Provozní dokumentace, licence    S/5 3)   
           
59    Petiční právo    V/10   
           
60    Stížnosti, podněty a oznámení občanů        
60.1    Stížnosti, podněty a oznámení občanů    V/5   
60.2    Hodnocení, rozbory, evidence    A/5   
           
61    Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchranný systém, krizové řízení       
61.1    Ochrana obyvatelstva       
61.1.1    Organizace ochrany obyvatelstva a zařízení civilní obrany    A/5   
61.1.2    Spolupráce s ostatními orgány    S/5   
61.1.3    Opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití aj.)    V/5   
61.1.4    Hospodaření s materiálem civilní ochrany    S/5   
61.1.5    Zařízení civilní ochrany    V/5   
61.1.6    Organizace školení fyzických a právnických osob    S/5   
61.1.7    Stanoviska obecního/městského úřadu jako dotčeného orgánu ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva    A/5   
61.2    Integrovaný záchranný systém       
61.2.1    Organizace Integrovaného záchranného systému    A/5   
61.2.2    Cvičení a vzdělávání v Integrovaném záchranném systému    S/5   
61.2.3    Koordinace záchranných a likvidačních prací    V/5   
61.2.4    Zahraniční pomoc    A/5   
61.3    Krizové řízení       
61.3.1    Organizace krizového řízení (bezpečnostní rada, kriz. štáb)    V/5   
61.3.2    Zvláštní skutečnosti    V/5   
61.3.3    Připravenost na krizové stavy (krizové plánování, cvičení, vzdělávání v krizovém řízení)    V/5   
61.3.4    Řešení krizových situací    A/5   
61.3.5    Humanitární pomoc    V/5   
61.3.6    Hospodářská opatření pro krizové stavy    V/5   
61.3.7    Součinnost při plánování obrany státu    V/5   
62    Zahraniční styky a cesty    V/5   
           
63    Referendum       
63.1    Vyhlášení, průběh a výsledek referenda    A/10 4)   
63.2    Ostatní dokumenty k referendu    V/5   
           
64    Živelní pohromy a mimořádné události    A/5   
           
65    Plány, koncepce, programy rozvoje    A/10   
           
66    Ukládání pokut    S/5   
           
67    Přestupky, správní delikty       
67.1    Přestupky    V/10   
67.2    Správní delikty    V/10   
67.3    Žádosti o prodloužení lhůty, znalecké posudky a ostatní sdělení    V/5   
           
69    Fotografování, filmování (povolení aj.)    S/5   
           
70    Spisová služba       
70.1    Skartační řízení (skartační návrhy, protokoly o skartačním řízení, předávací seznamy)    S/5   
70.2    Podací deník    A/5   
70.4    Rejstříky    A/5 5)   
70.5    Pomocná evidence    S/5 6)   
           
73    Privatizace, restituce, vyvlastnění    A/10   
           
74    Vyznamenání, ceny    A/5   
           
76    Propagační činnost       
76.1    Tiskoviny a publikace vydávané obcí/městem    A/5   
76.2    Výstřižková služba o obci/městě    V/5   
76.3    Jiné formy prezentace obce/města    V/5   
           
77    Volby       
77.2.1    Organizační a technické zabezpečení voleb    S/5   
           
78    Volby přísedících u soudu    A/5   
           
79    Konference pořádané obecním/městským úřadem    V/5   
           
84    Poskytování informací, styk s veřejností       
84.1    Poskytování informací ze zákona    S/5   
84.2    Vyhodnocení    A/5   
           
85    Záležitosti obce       
85.1    Slučování a rozdělování obcí    A/5   
85.2    Souhlas se jmenováním tajemníka obecního úřadu V/5 85.3 Dozor nad dodržováním zákonnosti při výkonu samostatné i přenesené působnosti    A/10   
           
86    Ověřování odborné způsobilosti    S/5 1)   
           
87    Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu/městskému úřadu       
87.1    Dokumenty na vědomí    S/1   
87.2    Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti    S/1   
           
88    Dotace, grantová podpora       
88.1    Dotace, grantová podpora    V/10   
88.2    Vyjádření, stanoviska ke grantům a dotacím    V/5   
           
89    Právní předpisy       
89.1    Obecně závazné vyhlášky obce    A/5 1)   
89.2    Nařízení obce    A/5 1)   
89.3    Stanoviska k návrhům právních předpisů    V/5   
           
91    Veřejné zakázky, výběrové řízení       
91.1    Veřejné zakázky    V/5 13)   
91.2    Výběrové řízení    V/5   
           
92    Záležitosti národnostních menšin, integrace cizinců    V/5   
           
93    Předběžná ochrana orgánem státní správy    S/5   
           
94    Integrační a preventivní aktivity    V/5   
           
95    Ukládání sankcí    V/5   
           
96    Vymáhání pohledávek    S/15   
           
97    Úkony v rámci nečinnosti správních úřadů    S/5   
           
98    Správní žaloby    A/10   
           
ORGANIZACE ČINNOSTI       
101    Činnost zastupitelstva, rady, výborů a komisí       
101.1    Podkladové materiály k jednání (nejsou-li součástí zápisu)    V/5   
101.2    Zápisy z jednání včetně programu, usnesení, příloh a podkladů: 101.2.1 zastupitelstva    A/5 14)   
101.2.2    rady    A/5 14)   
101.2.3    výborů    A/5 14)   
101.2.4    komisí    A/5 14)   
101.3    Evidence členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí    A/5   
           
102    Zvláštní orgány obce/města    V/5   
           
105    Zastupování obce a obecního úřadu       
105.1    Zastupování při právních jednáních    V/10   
105.2    Zastupování obecního úřadu ve správním soudnictví    V/10   
           
106    Zájmová sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí    A/5 1)   
107    Regionální rozvoj       
107.1    Rozvoj venkova    A/10   
107.2    Rozvoj lidských zdrojů    A/10   
107.3    Podpora podnikání    A/10   
           
108    Evropská unie       
108.1    Region soudržnosti    A/10   
108.2    Národní rozvojový plán    V/10   
108.3    Operační programy    V/10   
108.4    Regionální rada    A/10   
           
AGENDA KONTROLY A INTERNÍHO AUDITU       
111    Plány kontrolní činnosti a interního auditu       
111.1    krátkodobé    S/5   
111.2    dlouhodobé    A/10   
           
112    Kontroly       
112.1    Kontroly vlastní    V/10   
112.2    Kontroly ve spolupráci s jinými orgány    V/10   
112.3    Zprávy z kontrol provedených jinými orgány    V/10   
112.4    Rozbory a vyhodnocení    A/10   
           
113    Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí       
113.1    Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaného    KÚV/10   
113.2    Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaného auditorem    V/10   
113.3    Podklady    S/10   
           
114    Interní audit       
114.1    Zpráva o interním auditu    A/10   
114.2    Podklady    S/10   
           
PERSONÁLNÍ PRÁCE       
117    Kvalifikace a vzdělávání pracovníků    S/5   
           
118    Pracovní poměr       
118.1    Osobní spisy a dokumenty s obdobnou funkcí včetně dotazníků, evidenčních listů, čestných prohlášení, pracovních a služebních smluv, funkčního zařazení, platových výměrů, kvalifikačních posudků a dokladů, výsledků psychologických a podobných zkoušek a testů, čestných uznání a vyznamenání, výpočtů, žádostí o rozvázání pracovního poměru, výstupních a propouštěcích listů, likvidačních listů, vysvědčení při odchodu ze zaměstnání, zápočtových listů (potvrzení o zaměstnání) aj.:       
118.1.1    vedoucích zaměstnanců    A/10 1)   
118.1.2    ostatní osobní spisy:        
    dokumenty obsahující údaje potřebné pro účely důchodového pojištění    S/50   
    ostatní    S/10   
    vyjma dokumentů týkajících se osobních údajů o zaměstnanci, které nejsou nezbytné pro uplatnění práv a plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zvláštních zákonů. Tyto dokumenty předá zaměstnavatel zaměstnanci při skončení pracovního poměru (např. životopis, pracovní posudky, vysvědčení, zápočtový list apod.).       
118.1.3    dokumenty týkající se přijímání do pracovního poměru a zařazení, rušení pracovního poměru, propouštění a jiných změn (pokud nejsou součástí osobního spisu)    S/5   
118.2    Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas)    S/5   
118.3    Snížení pracovního úvazku    S/5   
118.6    Náhrada škody    S/5   
118.10    Postihy podle zákoníku práce    S/5   
118.11    Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti    S/10   
118.12    Žádosti o zaměstnání    S/5   
           
119    Záležitosti pracovně právní       
119.1    Zaměstnanci obce/města zařazení do obecního/městského úřadu    S/5   
119.2    Zaměstnanci obce/města zařazení do organizačních složek obce/města    S/5   
119.3    Výběrová řízení na obsazení pracovních míst    S/30   
119.4    Platy zaměstnanců obce    S/5   
119.5    Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.)    A/5   
           
120    Záležitosti členů zastupitelstva obce a členů výborů a komisí    S/5   
120.1    Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva    S/5   
120.2    Záležitosti důchodového zabezpečení    S/5   
120.3    Odměny včetně odvodů z odměn    S/5   
120.4    Náhrady (kromě cestovních a stěhovacích výdajů)    S/5   
           
121    Mzdy, půjčky zaměstnancům       
121.2    Katalog funkcí a mzdových tarifů    S/5 1)   
121.8    Mzdové listy    S/50   
121.9    Daň z příjmu    S/10   
121.10    Sociální pojištění    S/10   
121.11    Zdravotní pojištění    S/5   
121.12    Výplatní lístky    S/5   
121.13    Půjčky zaměstnancům    S/5 1)   
           
122    Péče o pracovníky       
122.1    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, odškodňování pracovních úrazů       
122.1.1    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci    S/5   
122.1.2    Pracovní úrazy, jejich odškodňování:       
    – smrtelné a těžké    A/10   
    – ostatní    S/10   
122.4    Osoby se změněnou pracovní schopností    S/5   
122.5     Stravování    S/1   
122.7    Sociální fond    S/10   
           
123    Fond kulturních a sociálních potřeb    V/5   
           
FINANCE       
176    Rozpočty       
176.1    Rozpočtový výhled    A/10   
176.2    Roční rozpočty, rozpočtová opatření    A/10   
176.3    Rozbory plnění rozpočtů, rozbory finančního hospodaření    A/10   
176.4    Podklady pro sestavení rozpočtu    S/10   
           
177    Finanční plány a rozpočty organizací zřizovaných krajem       
177.1    Finanční plány a rozpočty    A/10   
177.3    Rozbory hospodaření    A/10   
177.4    Ostatní dokumenty finančního hospodaření    S/10   
177.5    Závazné ukazatele    V/10   
           
178    Daně a poplatky       
178.1    Správní poplatky    S/10   
178.2    Daně    S/10   
178.3    Místní daně a poplatky (odvolání proti rozhodnutí)    S/10   
           
179    Zúčtování vztahů k rozpočtům       
179.1    Zúčtování dotací k rozpočtu kraje    V/10   
179.2    Zúčtování prostředků státního rozpočtu za kraj, obce a dobrovolné svazky obcí    A/10   
179.3    Zúčtování prostředků státních fondů za kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace v územní působnosti kraje    A/10   
           
180    Konfiskace, propadnutí majetku       
180.1    Konfiskační záležitosti    A/10   
180.2    Propadnutí majetku podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. a zákona č. 71/1959 Sb.    A/20   
180.3    Propadnutí majetku z prozatímní správy podle vyhlášky č. 61/1986 Sb.    A/20   
           
181    Účetnictví       
181.1    Účetní závěrky a výroční zprávy sestavované podle zákona o účetnictví:       
181.1.1    vlastní (řádné roční účetní závěrky)    A/10   
181.1.2    vlastní (mezitímní a mimořádné účetní závěrky)    V/5   
181.1.3    řádné roční účetní a finanční výkazy příspěvkových organizací zřízených obcí/městem    S/5   
181.2    Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti, o nakládání s majetkem, o pohledávkách a závazcích a ostatní účetní doklady    S/5   
181.3    Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek    S/5 1)   
181.4    Ostatní účetní dokumenty (přezkum hospodaření, rating aj.)    S/5   
181.6    Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků    S/10 1)   
181.7    Knihy analytické evidence pohledávek a závazků, účetní doklady a jiné účetní dokumenty vzniklé z přímého styku s cizinou před 1. lednem 1949 a účetní závěrka vztahující se k převodu majetku na jiné právnické nebo fyzické osoby provedená podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů    8)   
181.8    Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí    S/5 1)   
181.9    Cenné papíry    V/10   
181.10    Výherní hrací přístroje    S/5   
           
182    Reprezentační fond    S/5   
           
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ       
201    Půdní fond       
201.1    Vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu    A/15   
201.2    Ochrana a využití půdního fondu    V/5   
201.7    Souhlas k návrhům dobývacích prostorů    A/10   
201.8    Souhlas k návrhu tras nadzemních a podzemních vedení    V/5   
           
202    Územně plánovací dokumentace (stanoviska, souhlasy)    V/5   
           
203    Zemědělství       
203.1    Evidence máku setého a konopí    V/5   
203.3    Vinařství    V/5   
203.5    Veterinární opatření    V/5   
           
206    Myslivost       
206.3    Myslivecké plánování a statistika    V/5   
206.4    Oblasti pro chov zvěře    V/5   
206.6    Opatření k odstranění nedostatků zjištěných při dozoru    V/5   
206.8    Chov zvěře v zajetí, lovečtí dravci    V/10   
206.9    Nehonební pozemky    V/5   
           
207    Rybářství       
207.1    Rybářské revíry    A/5   
207.3    Rybářská evidence    V/5   
207.4    Rybářský hospodář    V/5   
           
208    Posuzování vlivů na životní prostředí       
208.1    Stanoviska EIA, SEA    A/10   
208.2    Vyjádření EIA, SEA    A/5   
208.3    Zjišťovací řízení    V/10   
           
209    Integrovaná prevence       
209.1    Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení    V/50 1)   
209.2    Uložení nápravných opatření    V/50 1)   
209.3    Rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho částí    V/50 1)   
           
221    Lesní hospodářství       
221.1    Využívání lesních ploch (souhlas, omezení)    A/20   
221.2    Lesní hospodářské plány    A/20 1)   
221.3    Kategorizace lesů    A/10   
221.4    Lesní stráž    V/10   
221.5    Ochrana lesů    V/5   
221.6    Opatření k nápravě škod    V/10   
221.7    Rozhodnutí o odnětí lesních pozemků nebo omezení jejich využívání pro funkci lesa    A/20   
221.8    Rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence odborného lesního hospodáře    V/10   
221.9    Rozhodnutí o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích    A/10   
221.10    Evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin    V/10   
           
230    Vodohospodářské plánování       
230.1    Vodohospodářské plánování    A/5   
230.2    Plány oblastí povodí    V/5 1)   
           
231    Vodní hospodářství       
231.1    Realizace vodního zákona (stanoviska, vyjádření)    V/5   
231.2    Vodoprávní povolení, souhlasy a jiná opatření vodoprávního úřadu ve správním řízení    A/20   
231.6    Mimořádná opatření při nedostatku vody    V/5   
231.7    Vodoprávní dozor, sankce    V/5   
231.8    Vodoprávní evidence    A/50   
231.9    Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů, ochrana před povodněmi    V/10   
231.10    Hraniční vody    A/20   
231.11    Důlní vody    V/10   
231.12    Revitalizace vodních toků    A/20   
231.13    Poplatek       
231.13.1    za odběr podzemních vod    S/5   
231.13.2    za vypouštění odpadních vod    V/5   
           
233    Vodovody a kanalizace       
233.1    Realizace zákona o vodovodech a kanalizacích    V/5   
233.3    Plán rozvoje vodovodů a kanalizací    A/20   
233.4    Majetková evidence vodovodů a kanalizací    A/50   
233.5    Povolení k provozování vodovodů a kanalizací    A/10   
233.6    Dozor a sankce    V/5   
233.7    Nouzové zásobování vodou    V/5   
           
245    Ochrana ovzduší       
245.1    Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu ovzduší    V/5   
245.2    Snižování emisí, stanovení emisních limitů    V/5   
245.3    Poplatky za znečištění ovzduší (kromě správních)    S/5   
245.4    Dozor nad ochranou ovzduší    S/5   
245.5    Regulační opatření při inverzních stavech ovzduší, smogové situace    V/5   
245.6     Evidence velkých stacionárních zdrojů znečištění    V/5   
           
246    Ochrana přírody       
246.2    Rozhodnutí podle právních předpisů na ochranu přírody    A/10   
246.3    Chráněné části přírody    V/5   
246.4    Ochrana krajinného rázu, zásahy do významných krajinných prvků    A/5   
246.8    Mezinárodní konvence o ochraně živočichů a rostlin (CITES)    V/5   
           
247    Vzdělávání a osvěta (ekologická výchova, environmentální výchova aj.)    V/5   
           
248    Chemické látky       
248.1    Nakládání s chemickými látkami a přípravky    V/5   
248.2    Evidence udělených a odňatých autorizací činnosti    V/5   
248.3    Pozastavení výkonu autorizované činnosti    V/5   
248.4    Vyjádření k výrobě a užívání chemických látek    V/5   
248.6    Oznámení o zařazení objektu, návrh na zařazení objektu    V/5   
248.7    Bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, vnější a vnitřní havarijní plán, plán fyzické ochrany)    V/5 1)   
           
249    Odpadové hospodářství       
249.1    Udělení souhlasu ke sběru, výkupu, odstraňování a využívání odpadu    V/59   
249.2    Evidence zařízení ke sběru, výkupu, odstraňování a využívání odpadu    V/510   
249.3    Udělení souhlasu k provozování skládek včetně agendy související jejich provozem    V/10   
           
250    Geologie, hornictví       
250.1    Hornická činnost (rozhodnutí)    A/5   
250.2    Dobývání výhradního ložiska    A/10   
250.3    Stanovení, změna a zrušení dobývacího prostoru (vyjádření)    A/5   
250.4    Povolování staveb a zařízení v chráněných ložiskových územích    V/5   
250.5    Stanovení chráněných ložiskových území    V/5   
250.8    Rozhodnutí o omezení vlastnických práv k nemovitosti při provádění geologických prací    V/5   
250.9    Náhrady škody za omezení v užívání nemovitosti    V/5   
250.10    Obnova území (rekultivace, revitalizace, regenerace, sanace)    A/10   
           
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD       
251    Podnikání       
251.1    Postupování informací a stanovisek:       
Nahrávám...
Nahrávám...