dnes je 16.7.2024

Input:

Ředitel školy - předpoklady pro výkon činnosti

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.22
Ředitel školy – předpoklady pro výkon činnosti

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a školského zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a dodatků. Zatím poslední zásadní legislativní úpravou je znění zákona č. 183/2023 Sb., která kromě výše zmíněného upravuje i další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém, odchylky od způsobu rozvržení pracovní doby a zvláštní pravidla pro sjednávání doby trvání pracovního poměru.

Ředitelem školy

Může být fyzická osoba, která

 • je plně svéprávná;

 • má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává;1

 • je bezúhonná;

 • je zdravotně způsobilá (podle ustanovení vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče);

 • prokázala znalost českého jazyka;

a získala praxi spočívající

 • ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo

 • v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo

 • v řídící činnosti nebo

 • v činnosti ve výzkumu a vývoji

v délce

 • 3 roky pro ředitele mateřské školy;

 • 4 roky pro ředitele

  1. základní školy;
  2. základní umělecké školy;
  3. školského zařízení (s výjimkou školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a středisek výchovné péče);
 • 5 let pro ředitele

  1. střední školy
  2. jazykové školy;
  3. konzervatoře;
  4. vyšší odborné školy;
  5. školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a středisek výchovné péče.

Ředitel školy zřizované

 • Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo“),

 • krajem,

 • obcí nebo

 • dobrovolným svazkem obcí,

musí získat nejpozději do 3 let ode dne, kdy začal vykonávat

Nahrávám...
Nahrávám...