dnes je 16.7.2024

Input:

Rámcový vzor smlouvy (pro obce, městys, město, statutární město, pro dobrovolný svazek obcí) o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorskou firmou

30.11.1999, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.13 Rámcový vzor smlouvy (pro obce, městys, město, statutární město, pro dobrovolný svazek obcí) o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorskou firmou

29. 07. 2011

Vzor
Na základě ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 420), a podle § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech), uzavírají dále uvedené smluvní strany předmětnou smlouvu takto:

Čl. I. Smluvní strany

 1. Obec (IČO ........, DIČ.............................) se sídlem v..........................jako zadavatel přezkoumání svého hospodaření (dále jen “zadavatel“) auditorovi podle § 4 odst. 1 a 7 zákona o přezkoumávání hospodaření jednající jménem (jméno a příjmení statutárního zástupce územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí)..............................jako orgán oprávněný vystupovat jménem zadavatele
 2. Auditorská společnost uvede název své obchodní firmy, sídlo, číslo a datum vydání auditorského oprávnění KA ČR, případně další náležitosti podle § 20 odst. 3 zákona o auditorech, ...........se sídlem ......................................................................................., jako vykonavatel přezkoumání hospodaření (dále jen “vykonavatel“), jednající jménem.......................IČ ..................DIČ ............................................................................

Čl. II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

 1. vykonání přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen “územní celek“) a vydání Zprávy o výsledku tohoto přezkoumání za období k 31. prosinci 201x, jako auditorská činnost k provádění přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) zákona o auditorech, v souladu s prováděním ověřovacích zakázek v pojetí rámce mezinárodních auditorských standardů a dalších předpisů vydaných Komorou auditorů ČR pro provádění přezkoumání hospodaření. Předmětem smlouvy je v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona o přezkoumávání hospodaření, hledisko přezkoumání a obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 2, 3 a 10 zákona 420/2004 Sb. a dále lhůta předání této Zprávy je nejpozději 31. 5. 201x,
 2. vypracování přílohy ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, která se stane nedílnou součástí této Zprávy pouze v případě, že bude obsahovat detailní popis zjištěných chyb a nedostatků (včetně označení dokladů a jiné dokumentace, ze kterých budou zjištění vycházet) podle ustanovení § 10 odst. 2 odst. 3 písm. b) a c) zákona 420/2004 Sb. a upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle § 10 odst. 2 písm. b) stejného zákona a která mohou mít negativní dopad na hospodaření účetní jednotky v budoucnu,
 3. vydání dopisu vedení územního celku, který bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na výsledky provedeného přezkoumání hospodaření.

Čl. III. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření zadavatele podle § 2 odst. 1 a odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, a to podle ustanovení jednotlivých písmen citovaného paragrafu (viz příloha A, která je nedílnou součástí této smlouvy).

Čl. IV. Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání hospodaření se ověřuje z hlediska:

 1. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), o hospodaření s jejich majetkem (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a o odměňování (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů),
 2. souladu hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu,
 3. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
 4. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Čl. V. Způsob, místo a čas výkonu přezkoumání

Způsob výkonu přezkoumání hospodaření se řídí příslušnými ustanoveními zákona o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími souvisejícími předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona 420/2004 Sb..

Přezkoumání hospodaření se vykonává na základě dokladů předložených zadavatelem podle požadavků auditora a podle ověření skutečného stavu věci. Auditor požádá o předložení těchto dokladů nejpozději 14 dnů před zahájením přezkoumání hospodaření.

Místem výkonu přezkoumání hospodaření je..............................................................

Vykonavatel zahájí auditorské práce na dílčí fázi přezkoumání v prostorách zadavatele dne ................ 201x. Auditor předloží účetní jednotce požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.

Vykonavatel zahájí auditorské práce na závěrečné fázi přezkoumání hospodaření v prostorách zadavatele dne .............. 201x. Vykonavatel předloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.

Zadavatel poskytnevykonavateli všechny nezbytné materiály a podklady včetně účetní závěrky k 31. prosinci 20xx, sestavené v souladu s právními předpisy České republiky, k vykonání přezkoumání hospodaření do .................201x.

Smluvní strany se dohodli na zpracování písemného zápisu z dílčího přezkoumání určeného jen pro vnitřní potřebu zadavatele, jako podklad pro účetní operace vedoucí k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, což bude posouzeno v závěrečné Zprávě.

Čl. VI. Obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Náležitosti Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se řídí požadavky zákona auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími souvisejícími předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a ustanovením § 10 zákona 420/2004 Sb. (viz příloha B, která je nedílnou součástí této smlouvy).

Čl. VII. Cena za vykonání přezkoumání hospodaření a způsob její úhrady

Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je smluvně stanovena ve výši ....................... Kč, slovy ............................................. korun českých, a to jako celková cena včetně DPH.

Auditor má právo též na úhradu nezbytných nákladů (vedlejší náklady), které účelně vynaložil k výkonu sjednaných činností včetně obstarání informací a podkladů nezbytných k přezkoumání hospodaření vymezeného v předmětu smlouvy. V souvislosti s využitím práva na úhradu má auditor povinnost upozornit zadavatele předem na tuto okolnost a vyžádat si jeho předběžný souhlas. Způsob uhrazení ceny za vykonání přezkoumání hospodaření spočívá v poskytování zálohových plateb na základě faktur vystavených vykonavatelem v následujícím způsobem:

Vzor

 • záloha ve výši ............ Kč po uzavření smlouvy,

 • první dílčí faktura ve výši ............ Kč, včetně DPH a vedlejší náklady po zahájení dílčí fáze přezkoumání hospodaření, tedy k 31. 10. 201x,

 • druhá dílčí faktura ve výši ............ Kč, včetně DPH a vedlejší náklady po zahájení závěrečné fáze přezkoumání hospodaření, tedy k 28. 2.201x,

 • třetí dílčí faktura ve výši ............ Kč, včetně DPH a vedlejší náklady po odevzdání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zadavateli, dopisu vedení, tedy k 15. 4. 201x,

 • konečnou fakturu ve výši ............ Kč, včetně DPH, tedy k 15. 6. 201x.

Všechny faktury vystavené auditorem podle této smlouvy budou splatné do 14 dnů ode dne jejich vystavení. V případě, že zadavatel řádně a včas neuhradí některou fakturu, vyhrazuje si vykonavatel právo přerušit práce až do úplného zaplacení všech splatných faktur s tím, že o dobu prodlení zadavatele s placením se prodlouží termíny pro provedení činností vykonavatelem podle této smlouvy.

Čl. VIII. Smluvní povinnosti zadavatele

Zadavatel je odpovědný za správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost, přehlednost a způsob zaručující trvalost účetních záznamů, dokumentů a zavazuje se předložit a poskytnout pro přezkoumání hospodaření následující:

 1. ověřenou a zaúčtovanou inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni,
 2. zpracovanou účetní závěrku, kterou tvoří (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu),
 3. finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu),
 4. po dobu platnosti smlouvy vytvoří přezkoumávaný subjekt podmínky k naplnění účelu této smlouvy a v jejím rámci vyhoví veškerým oprávněným požadavkům auditora ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o auditorech (viz příloha C, která je nedílnou součástí této smlouvy),
 5. další materiály a podklady, které budou dle dílčích výsledků přezkoumávání a na základě vzájemné dohody požadovány.

Dále se zavazuje územní celek uhradit platby za poskytnutí auditorské služby na základě vystavených faktur a to ve lhůtě jejich splatnosti a v případě prodlení uhradit případné penále ve výši...........%, slovy..................... procent, za každý den prodlení. Až do uhrazení odpovídající platby je zadavatel srozuměn s přerušení výkonu auditorské služby.

Čl. IX. Smluvní povinnosti vykonavatele

Vykonavatel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy vykonávat přezkoumání hospodaření. Podle příslušných právních předpisů a v souladu s jejími ustanoveními se dále zavazuje zejména:

 1. konat sjednané práce odborně, kvalitně
Nahrávám...
Nahrávám...