dnes je 19.10.2021

Input:

Protokol o výslechu svědka - bez nařízení konání ústního jednání

22.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3.1 Protokol o výslechu svědka - bez nařízení konání ústního jednání

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Vzor zde ke stažení

Vzor
Protokol o výslechu svědka (bez nařízení konání ústního jednání ) podle § 18 zákona č. 500/2004 Sb.

Tabulka


PROTOKOL O VÝSLECHU SVĚDKA 
K č. j.:.  V dne  
 Protokolace prováděna od …… hod do …… hod  
Jméno, příjmení a funkce nebo služební číslo oprávněné úřední osoby, která úkon provedla:
..................................................................................................................................................................  

v řízení ve věci .......................................................................................................................................

VARIANTA 1 - Pokud se předvolaný svědek DOSTAVÍ *)

Dnešního dne se na předvolání správního orgánu dostavil(a) p. ………………, nar. ……………………., trvale bytem …………………………………………………………………. a byl poučen: ……………………………………………………………………………………………………. .

Podle ust. § 55 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále „správní řád” nebo jen ) každý, kdo není účastníkem, je povinen vypovídat jako svědek; musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet. V opačném případě se vystavuje nebezpečí stíhání pro přestupek proti pořádku ve státní správě podle § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Svědek nesmí být vyslýchán:

  • - o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovávat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušný orgánem zproštěn (§ 55 odst. 2 SŘ)
  • - jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn (§ 55 odst. 3 SŘ).

Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.

Po poučení, jemuž svědek rozuměl, k věci uvádí:

………………………………………………………………………………

Se zápisem jsem byl(-a) seznámen(-a), souhlasím s ním; byl(-a) jsem vyrozuměn(-a) o tom, že podle ust. § 79 odst. 4 správního řádu mohu svůj nárok na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku souvisejících s provedením svědecké výpovědi u

Nahrávám...
Nahrávám...