dnes je 16.9.2019
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

29.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

 

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnost a vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace činí 300 mil. Kč,
 • Minimální výše podpory: 100 000,- Kč,
 • Maximální výše podpory: 6 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. 9. 2019.

 

Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k naplňování specifického cíle, tj. zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a podpoře zaměstnanosti v hl. m. Praze. Podpora dětských skupin zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace činí 21 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 942 000,- Kč
 • Maximální výše podpory: 7 443 912 Kč

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 11. 2019.

 

Integrované územní investice (ITI) – výzva 45

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Výzva je určena pro metropolitní oblasti a aglomerace, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI.  

Výše dotace,

celková alokace pro tuto výzvu činí 440 000 000 CZK

minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK,

maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 CZK.

Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti:

obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže),

dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

vzdělávací a poradenské instituce; pro účely této výzvy se za vzdělávací a poradenské instituce považují:

právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85).

Tyto subjekty předkládají poslední platné daňové přiznání ověřené místně příslušným finančním úřadem. Alespoň jedna ze dvou hlavních činností uvedena na daňovém přiznání musí spadat do kategorie CZ NACE 78 či 85. V případě, že z daňového přiznání nevyplývá jednoznačný předmět podnikání v dané kategorii, předkládá žadatel s daňovým přiznáním přílohu k účetní uzávěrce prokazující daný předmět činnost. Povinnost dokládat hlavní předmět činnosti se netýká škol zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol.

 • nestátní neziskové organizace; pro účely této výzvy se za nestátní neziskové organizace považují:

spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;

obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;

ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; - církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2019 12:00.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Zdroje informací: https://opvvv.msmt.cz/

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na