dnes je 15.11.2019
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

 

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

 

Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II.

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh. Záměrem je přispět k naplňování specifického cíle, tj. zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a tím zároveň k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví a podpoře zaměstnanosti v hl. m. Praze. Podpora dětských skupin zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Výzva podporuje vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace činí 21 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 942 000,- Kč
 • Maximální výše podpory: 7 443 912 Kč

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 11. 2019.

 

Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy

Zaměření dotačního titulu: V rámci této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na nákup plně bezemisních elektrobusů a bateriových trolejbusů se statickým i dynamickým nabíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy a bateriové trolejbusy.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Celková alokace činí 340 mil. Kč,
 • Minimální výše podpory: 100 000,- Kč,
 • Maximální výše podpory: 340 mil. Kč.

Podporované aktivity:

Nákup plně bezemisních elektrobusů a bateriových trolejbusů se statickým i dynamickým nabíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy a bateriové trolejbusy.

 • nákup plně bezemisních elektrobusů a bateriových trolejbusů se statickým i dynamickým dobíjením – elektrobusy se statickým dobíjením mohou být dobíjeny pouze v klidu, zatímco bateriové trolejbusy s dynamickým dobíjením mohou být dobíjeny i za jízdy pomocí troleje,
 • budování trolejových úseků pro jízdu a dynamické dobíjení bateriových trolejbusů,
 • nákup a budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů nebo bateriových trolejbusů v zastávkách a obratištích,
 • nákup a budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů a bateriových trolejbusů v garážích.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. 6. 2020.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Zdroje informací: https://opvvv.msmt.cz/

 

Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Cílem je realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace: 1 000 000 000,- Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 68 000 000,- Kč.

Specifikace a omezení:

 • Délka mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 3 měsíců a maximálně 24 měsíců.
 • Žadatel musí mít sídlo na území ČR.

Příjemci podpory: Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků atd.) se sídlem na území ČR.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 4. 2020

 

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zaměření dotačního titulu: Výzva