dnes je 24.9.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

17.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program

Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Dílčí programy:

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – výzva č. 86

Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí). Výzva je zaměřená na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Příjemci podpory: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 30. 9. 2022

Zdravotní péče - zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Zaměření dotačního titulu: Opatření je zaměřeno na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • maximální výše celkových způsobilých výdajů za všechny předložené projekty jedním žadatelem: 200 mil. Kč
 • celková alokace: 1 492 007 156 Kč

Aktivita: Rozvoj laboratorních kapacit nemocnic:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 mil. Kč.

Aktivita: Rozvoj infektologických pracovišť všeobecných nemocnic

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče,
 • poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen od 25. 5. a bude ukončen 28. 9. 2021 ve 14. hodin.

 

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Zaměření dotačního titulu: Opatření je zaměřeno na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství. V širším slova smyslu je výzva zacílena na sociální začleňování a boj s chudobou.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • celková alokace: 5 526 021 470 Kč,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče,
 • poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen od 14. 5. a ukončen 21. 9. 2021 ve 14. hodin.

 

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Zaměření dotačního titulu: Opatření je zaměřeno na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství. V širším slova smyslu je výzva zacílena na sociální začleňování a boj s chudobou.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • celková alokace: 7 982 031 013 Kč,
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč. Výše uvedený limit se vztahuje na jeden projekt.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 500 mil. Kč Výše uvedený limit se vztahuje max. na 3 projekty.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče,
 • poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
 • poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů,
 • urgentní příjmy 1. typu.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen od 5. 5. a ukončen 14. 9. 2021 ve 14. hodin.

Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Obecným cílem výzvy je podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Míra podpory

Celková částka dotace:

 • evropský fond pro regionální rozvoj: 3 244 986 707 Kč,
 • státní rozpočet: 572 644 713 Kč,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 250 000 000 Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • ministerstvo vnitra-Generální ředitelství HZS ČR,
 • hasičské záchranné sbory krajů,
 • záchranný útvar HZS ČR,
 • ministerstvo vnitra-Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 30. 09. 2021.

 

Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy č. 101 z IROP je zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb. Předmětem dotace je nákup budov, zařízení a vybavení, dále dotace na výstavbu, stavební úpravy, obnovu a celkově zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb.

Celková částka dotace:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 60 000 000 Kč.
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 5 – 15 % dle kategorie žadatele

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované a zakládané městskými částmi hlavního města Prahy, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 3. 2. 2022.

 

Programy podpory Středočeského kraje

Zdroje informací: https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj

Programy podpory Jihočeského kraje (IPRÚ)

Zdroje informací: https://www.c-budejovice.cz/nastenka-ipru

 

Infrastruktura pro vzdělávání SŠ a VOŠ (IPRÚ České Budějovice)

Zaměření dotačního titulu: Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice řeší rozvoj území IPRÚ v oblasti vzdělávání. 38. výzva je zaměřená na vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Předmětem dotace je infrastruktura středních a vyšších odborných škol a infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Jedná se o dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, a dále na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.

Míra podpory:

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu – 2 754 545 Kč.
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 5 – 10 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • nestátní neziskové organizace,
 • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, popř. další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 31. 12. 2021.

Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy – České Budějovice

Zaměření dotačního titulu Dotace je určena na rekonstrukci modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.

Míra podpory

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 0 – 5 % dle kategorie žadatele.

 

Příjemci podpory: Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

 

Podporované aktivity: Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy dle kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.

 

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 31. 12. 2021.

 

Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby dopravy – cyklodoprava (České Budějovice)

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Míra podpory

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 0 – 5 % dle kategorie žadatele.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Termín: Příjem žádostí bude otevřen do 29. 10. 2021, 14:00 hod.

Podpory administrované Zlínským krajem

Zdroje informací: https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html

Dílčí programy

Finanční podpory na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

Termín: Průběžně.

Granty a dotace Královehradeckého kraje

Dílčí programy

Výstavba infrastruktury předškolních zařízeních a základních škol – Český ráj

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Míra podpory

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč,
 • míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
 • státní rozpočet – 0 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. 202 do 30. 9. 2021.

Cyklodoprava (MAS Podchlumí)

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k

Nahrávám...
Nahrávám...