dnes je 20.6.2024

Input:

Odložení věci

31.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.4 Odložení věci

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Odložení je procesní institut, který umožňuje, aby se příslušný orgán přestal určitou věcí zabývat.

Správní řád upravuje odložení věcí v rámci úpravy postupu před zahájením správního řízení. Řízení z iniciativy účastníka je zpravidla zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení, došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. To však neplatí, jestliže správní orgán věc usnesením odloží v případě, že vůči němu byl učiněn úkon, který zjevně není žádostí, nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil, anebo pokud bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán.

Ve věcech, kde by žadatel nemohl být z důvodu vadně podané žádosti evidentně úspěšný, je odložení projevem procesní ekonomie. Odložením věci před zahájením řízení nejsou práva žadatele ohrožena, neboť nic nebrání tomu, aby žadatel podal ve věci další žádost odpovídající zákonným požadavkům. Pro podání nové žádosti neběží žádné lhůty a záleží na uvážení žadatele, jak bude postupovat.

V trestním a přestupkovém procesním právu je odložení věci upraveno podrobněji. Obecně je možno říci, že úprava odložení věci v přestupkovém právu je v určitém směru inspirována trestněprávní úpravou, kde odložení trvale nebo dočasně brání zahájení trestního stíhání. Úprava v přestupkovém je však jednodušší.

V přestupkovém řízení platí, že orgán policie odloží věc, v níž může provádět nezbytná šetření, není-li dáno podezření z přestupku nebo nelze-li přestupek projednat, anebo nezjistí-li orgán policie do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba. Pominou-li důvody odložení, orgán policie věc oznámí příslušnému správnímu orgánu, není-li na místě věc vyřídit jinak.

Příslušný správní orgán usnesením, které se pouze poznamená do spisu, věc odloží, jestliže

 • - došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci,
 • - podezřelý z přestupku požívá výsad a imunit,
 • - podezřelý z přestupku v době spáchání skutku nedovršil patnáctý rok svého věku či nebyl pro nepříčetnost za přestupek odpovědný,
 • - odpovědnost za přestupek zanikla,
 • - o totožném přestupku dříve zahájil řízení proti téže osobě jiný správní orgán,
 • - fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba podezřelá ze spáchání přestupku zemřela, pokud odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek nepřešla na osobu, která pokračuje v její podnikatelské činnosti,
 • - právnická osoba zanikla, pokud odpovědnost za přestupek nepřešla na jejího právního nástupce,
 • - o skutku již bylo pravomocně rozhodnuto správním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení tak, že nastaly překážky řízení,
 • - o skutku již bylo rozhodnuto jako o disciplinárním deliktu a uložené opatření lze považovat za postačující,
 • - nezjistí do 60 dnů od přijetí oznámení nebo ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl, skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě,
 • - jestliže se o totožném skutku vede trestní řízení.

Správní orgán o odložení věci z výše uvedených důvodů vyrozumí osobu dotčenou jednáním

Nahrávám...
Nahrávám...