dnes je 8.12.2023

Input:

Nový zákon o účetnictví (předpokládaná účinnost od 1. 1. 2024) - vybrané změny nejen pro NNO

3.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7
Nový zákon o účetnictví (předpokládaná účinnost od 1. 1. 2024) – vybrané změny nejen pro NNO

Ing. Pavla Strakošová

Ministerstvo financí předložilo dne 26. 10. 2022 do meziresortního připomínkového řízení návrh nového zákona o účetnictví. Návrh zákona je dostupný na internetových stránkách ministerstva ( https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2022/meziresortni-pripominkove-rizeni-k-navrh-49074 ). Byla zveřejněna tzv. spojená verze, ve které je k legislativnímu textu připojena příslušná část důvodové zprávy. Dalšími zveřejněnými materiály jsou dokumenty "Obecná část důvodové zprávy k novému zákonu o účetnictví" a "Předkládací zpráva".

Jelikož jde o zcela nový zákon o účetnictví, doporučujeme čtenářům seznámit se i s důvodovou zprávou. Při čtení návrhu zákona narazí na pasáže, které se oproti stávajícímu znění budou zdát zcela nové. V příslušné části důvodové zprávy je možné se v některých případech dočíst, že ustanovení návrhu zákona vychází ze stávajícího znění zákona, pouze je jinak legislativně uchopeno. Na druhou stranu návrh zákona zavádí i řadu novinek a v těchto případech je zapotřebí prostudovat důvodovou zprávu, která pomůže v pochopení nově navržené úpravy.

Součástí materiálů, které byly předloženy do mezirezortního připomínkového řízení, jsou i tzv. Teze prováděcích předpisů, které byly zpracovány zejména proto, aby bylo možné posoudit účetní změny v návaznosti na připravované změny zejména v zákoně o daních z příjmů. "Teze prováděcích předpisů", které nejsou zveřejněny na stránkách ministerstva, jsou pro veřejnost dostupné v elektronické knihovně připravované legislativy, která je určena pro jednání vlády, v tzv. "eKLEP pro veřejnost" .

Vybrali jsme některé novinky, které návrh zákona přináší pro nestátní neziskové účetní jednotky.

Upozorňujeme čtenáře, že představujeme návrh zákona a nastiňujeme navazující účetní změny, které mohou po připomínkách uplatněných v rámci připomínkového řízení doznat i zásadních změn.

Nezisková účetní jednotka

Návrh zákona, oproti stávajícímu znění zákona, zavádí definici neziskové účetní jednotky (dále také "NÚJ").

NÚJ se rozumí účetní jednotka, která:

  1. v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo jiným způsobem svého ustavení jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním,
  2. není účetní jednotkou veřejného sektoru a
  3. není obchodní společností.

Účetní jednotky

Oproti současnosti budou existovat právnické osoby, NÚJ, které nebudou účetní jednotkou podle zákona o účetnictví.

NÚJ nebude muset být účetní jednotkou v účetním období, ve kterém by mohla vést hotovostní účetnictví, ovšem pouze za předpokladu, že ve svém zakladatelském právním jednání nebo v jiné formě jejího ustavení bude mít přímo uvedeno, že nebude účetní jednotkou.

NÚJ, která splní kritéria pro vedení hotovostního/jednoduchého účetnictví, bude mít tři možnosti:

  1. nebýt účetní jednotkou a neplnit žádné povinnosti podle zákona o účetnictví,
  2. být účetní jednotkou používající hotovostní/jednoduché účetnictví nebo
  3. být účetní jednotkou ve standardním režimu akruálního/podvojného účetnictví.

Upozorňujeme, že pokud NÚJ přestane splňovat podmínky umožňující vedení hotovostní účetnictví, stane se automaticky účetní jednotkou používající akruální/podvojné účetnictví. NÚJ se však může stát účetní jednotkou i z toho důvodu, že bude příjemcem prostředků z veřejných rozpočtů, dotací. Předpokládá se, že jednou z podmínek např. čerpání dotačního programu bude právě skutečnost, že její příjemce bude účetní jednotkou nebo účetní jednotkou používající akruální účetnictví. Skutečnost, že NÚJ nebude účetní jednotkou, však neznamená, že nebude mít žádnou evidenční povinnost. Tuto situaci upravuje § 119 NOZ, podle kterého právnické osoby musejí vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech.

Definice prvků výkazů účetní závěrky

Zákon bude nově obsahovat definice prvků účetního výkaznictví. Jelikož NÚJ mají oproti podnikatelům určitá specifika, zákon zavádí pro všechny účetní jednotky následující definice:

Aktivum – spolehlivě ocenitelný zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce, který má účetní jednotka v důsledku minulé události pod svou kontrolou. V případě jiné než podnikatelské činnosti se za ekonomický užitek považuje také schopnost přispět k naplňování účelu takové činnosti.

Dluh – stávající spolehlivě ocenitelná povinnost účetní jednotky, která vznikla v důsledku minulé události a které se účetní jednotka nemůže jednostranně zprostit, aniž by to mělo přinejmenším stejné ekonomické důsledky jako splnění dané povinnosti, přičemž je přinejmenším pravděpodobné, že vypořádání této povinnosti povede k budoucímu úbytku aktiv účetní jednotky.

Rezerva – dluh, u něhož není jisté, zda, ve kterém okamžiku nebo v jaké výši dojde k úbytku aktiv k jeho vypořádání.

Vlastní kapitál – rozdíl mezi výší aktiv a výší dluhů.

Pasiva – vlastní kapitál a dluhy.

Výnos – změna ve finanční situaci, při které dochází ke zvýšení vlastního kapitálu, s výjimkou:

a) altr. I získávání kapitálu od osob s právem na podíl na zisku nebo osob v obdobném postavení,

altr. II kapitálového vybavení účetní jednotky,

altr. III vkladu a

Nahrávám...
Nahrávám...