dnes je 18.5.2024

Input:

Nález 87/2005 SbNU, sv. 37, K rovnosti účastníků soudního řízení; K rozhodování o odvolání do výroku o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 87

IV. ÚS 88/05

K rovnosti účastníků soudního řízení
K rozhodování o odvolání do výroku o nákladech řízení

Zákonem předepsanému postupu v úsilí o právo podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod nutno rozumět tak, že ve spojení s obecným procesním předpisem v řízení před obecným soudem musí být účastníku řízení, a to i v té jeho části, která se týká jen rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, dána možnost předstoupit před soud a předestřít mu svoje tvrzení v rozsahu, v jakém to pokládá za potřebné; tomuto procesnímu právu účastníka odpovídá povinnost soudu nejen o vzneseném návrhu rozhodnout, ale své rozhodnutí také patřičně odůvodnit.

Pokud obecný soud nedoručil stěžovateli v postavení žalovaného odvolání žalobce do výroku o nákladech řízení, neumožnil mu se k němu vyjádřit a rozhodl o nákladech řízení toliko na základě podaného odvolání, zkrátil stěžovatele na jeho procesních právech.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 21. dubna 2005 sp. zn. IV. ÚS 88/05 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů L. S. a J. S. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2004 č. j. 54 Co 498/2004-18, jímž bylo rozhodnuto o povinnosti stěžovatelů uhradit náklady řízení.

Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2004 č. j. 54 Co 498/2004-18 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatelé s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 10 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) domáhají zrušení shora označeného usnesení, kterým Městský soud v Praze změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 23. 8. 2004 č. j. 12 C 30/2004-12 ve výroku o náhradě nákladů řízení tak, že zavázal stěžovatele (v řízení před obecnými soudy v postavení žalovaných) povinností zaplatit žalobci společně a nerozdílně náklady řízení ve výši 4 025 Kč a náklady odvolacího řízení ve výši 450 Kč. V ústavní stížnosti stěžovatelé rekapitulují průběh řízení; tvrdí, že postupem odvolacího soudu byli „poškozeni na svých právech zajišťujících lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověst“, přičemž nespravedlnost řízení spatřují především v tom, že neměli jakoukoliv možnost se z důvodu nedoručení odvolání a vydání napadeného usnesení bez nařízení jednání hájit a doložit, resp. vyvrátit tvrzení žalobce uvedená v odvolání.

Městský soud v Praze ve vyjádření k ústavní stížnosti ze dne 24. 3. 2005, podepsaném předsedkyní příslušného senátu, uvedl, že rozhodoval pouze o nákladech řízení z podnětu odvolání žalobce, a odkázal na odůvodnění napadeného usnesení. Podle Městského soudu v Praze, pokud stěžovatelé nesouhlasili se zpětvzetím žaloby, mohli v tomto rozsahu usnesení soudu prvního stupně napadnout. K výtce o rozhodováníbez nařízení jednání Městský soud v Praze poukázal na ustanovení § 214 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), které

Nahrávám...
Nahrávám...