dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 83/2000 SbNU, sv.18, K soudnímu přezkoumávání rozhodnutí finančních orgánůK výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 18, nález č. 83

I. ÚS 593/99

K soudnímu přezkoumávání rozhodnutí finančních orgánů
K výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě

Ústavní soud konstatoval, že v případě rozhodnutí instančně vyššího správce daně jde téměř vždy o posouzení právních a skutkových okolností, a pokud by nebylo přihlédnuto k porušení právního předpisu nebo podobné okolnosti, zůstal by účastník řízení při extenzivním výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“ v takovém řízení bez soudní ochrany, která je mu Listinou základních práv a svobod v čl. 36 odst. 1 a 2 zaručena.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 31. května 2000 sp. zn. I. ÚS 593/99 ve věci ústavní stížnosti J. F. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 30/99, jímž bylo zastaveno řízení o stěžovatelčině žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně z 30. 11. 1998 č. j. 5960/98/FŘ/150 o zamítnutí jejího odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu Brno-venkov z 22. 7. 1998 sp. zn. 99304/98/293940/2246 - výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 30/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatelka podala dne 2. 12. 1999 návrh, který směřoval proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 1999 č. j. 29 Ca 30/99-32, s tvrzením, že jím byla porušena její základní práva. Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 30/99 a spisu Finančního úřadu Brno-venkov sp. zn. 99304/98/293940/2246 Ústavní soud zjistil, že dne 22. 7. 1998 vydal Finanční úřad Brno-venkov podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, „výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě“, kterou vyzval stěžovatelku jako ručitelku k úhradě vykázaného nedoplatku ve výši 20 000 Kč daňového dlužníka „F. a H., spol. s r. o.“. Proti této výzvě podala stěžovatelka odvolání, v němž namítala, že není ručitelkou. Finanční ředitelství v Brně dne 30. 11. 1998 rozhodnutím č. j. 5960/98/FŘ/150 odvolání zamítlo.

Zamítavé rozhodnutí Finančního ředitelství napadla stěžovatelka žalobou na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu podanou ke Krajskému soudu v Brně. V žalobě namítala, že správce daně se nedomáhal nejprve splnění závazku po daňovém dlužníkovi, ale ihned vyzval k zaplacení daňového nedoplatku ji, přičemž dále namítala, že není ručitelkou.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 1. 9. 1999 č. j. 29 Ca 30/99-32 řízení zastavil. Podle odůvodnění dospěl k závěru, že výzva ručitele k zaplacení daňového nedoplatku podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb. je procesním rozhodnutím, protože toto ustanovení samo o sobě nezakládá právní vztah správce daně a ručitele. Formuluje pouze ručení v daňovém řízení jako subjektivní povinnost ručitele k zaplacení daňového nedoplatku daňového dlužníka. Vydáním výzvy k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě vzniká ručiteli povinnost uhradit daňový dluh daňového subjektu v případě, že daňový dlužník, který je primárním nositelem daňové povinnosti, svůj závazek vůči správci daně včas

Nahrávám...
Nahrávám...